Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00267/SK

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att aktivt bidra till att genomföra Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen KOM(2009)248, i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin.

Ladda ner:

Skogsstyrelsen ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur Skogsstyrelsen verkar genom strategin för att nå dessa mål. Skogsstyrelsen ska även beakta näraliggande områden som faller under annan myndighets huvudsakliga verksamhetsområde. Skogsstyrelsen ska specificera de delmål där myndigheten bedömer att ett samarbete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan skulle kunna ske.

Redovisningen ska, med utgångspunkt från regeringens mål för utgiftsområde 23, omfatta bedömd respektive faktisk nytta och resultat för den egna myndigheten, annan offentlig förvaltning samt näringsliv. Resultaten kan med fördel baseras på indikatorer och förtydligas med exempel från olika aktiviteter och projekt.

Skogsstyrelsen ska löpande inom ramen för sina respektive verksamhetsområden:

– bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med underlag, information och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner,

– bidra till att utveckla effektiva former för internationell och tvärsektoriell samverkan i Östersjöregionen mellan relevanta myndigheter, regionala och lokala aktörer samt näringsliv för ett framgångsrikt genomförande av Östersjöstrategin,

– samverka och samråda med relevanta myndigheter och organisationer i Östersjöregionen samt med Europeiska kommissionen i genomförandet av sitt uppdrag,

– beakta och verka för synergier med uppdragen att bidra till regionalt tillväxtarbete och genomförandet av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (regeringens beslut den 9 juli 2015, dnr N2015/05297/RT),

– verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sina respektive verksamhetsområden för att bidra till strategins mål,

– redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för myndighetens engagemang inom ramen för strategin, samt

– i förekommande fall redogöra för möjligheten att föra samman olika finansieringskällor tillsammans med en annan myndighet för att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål.

Skogsstyrelsen ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.

I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.