Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en kampanj för fler sfi-lärare Diarienummer: U2015/3358/GV

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att genomföra en kampanj i syfte dels att attrahera fler att vilja bli lärare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), dels motivera lärare som redan i dag arbetar inom sfi och svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen att fördjupa sin kompetens inom ämnet svenska som andraspråk, för att på så sätt öka utbildningsanordnares möjlighet att rekrytera behöriga lärare.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras under 2015. Skolverket får för uppdragets genomförande disponera högst 5 000 000 kronor under 2015. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 16, anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 9.

Uppdraget ges med förbehåll för att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag om medel för ändamålet i Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, utg. omr. 16, avsnitt 6.15).