Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Diarienummer: U2011/5668/IS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med de krav som redovisas i Regeringens skrivelse Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (2009/10:159) om en tydlig struktur för styrning och samverkan mellan politikområden för att genomföra strategins prioriteringar och så kallade flaggskeppsprojekt (högprofilerade åtgärder):

Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Ungdomsstyrelsen
Vetenskapsrådet (flaggskeppsledare 7.5)

Myndigheterna ska i samband med årsredovisningen 2012, 2013, 2014 och 2015 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket avseende föregående kalenderår, och i det fall ett projekt avförs från aktionsplanen, göra en slutredovisning. Av redovisningen ska framgå hur respektive myndighet har lagt upp arbetet, hur arbetet fortskrider samt vilka arbetsformer och projekt som myndigheterna deltar i samt vilka och hur stora resurser projekten tagit i anspråk.