Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2014 2015 2016 2017 2018
Statsrådsberedningen 178 180 188 196 203
Arbetsmarknadsdepartementet 161 123 142 155 154
Finansdepartementet 513 510 533 574 582
Försvarsdepartementet 189 152 161 172 174

Justitiedepartementet

380 394 429 446 480

Kulturdepartementet

100 150 147 158 144

Landsbygdsdepartementet

151 - - -

Miljö- och energidepartementet

165 218 219 207 227

 Näringsdepartementet

338 523 517 554 542

 Socialdepartementet

318 253 269 299 298

 Utbildningsdepartementet 

218 207 221 232 229

 Utrikesdepartementet

2 521 2 673 2 727 2 936 2 942

Förvaltningsavdelningen

654 664 658 691 739
Gemensamt* 1 034 787 880 862 990
Regeringskansliet 6 920 6 834 7 091 7 482 7 654

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader för personal* 4842 4696 4972 5280  5423
Kostnader för lokaler 1381 1411 1431 1463  1549
Övriga driftkostnader 892 936 924 957 982
Finansiella kostnader 21 48 31 46  24
Transfereringar - - - - -
Amortering** 263 256 261 251 241
Intäkter -479

-513

-528

-515 

-565

Utfall 6920 6834 7091 7482 7654

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2018. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2018.