Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

Antal anställda per departement
 201220132014201520162017Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 203 192 181 170 178 187 61/39
Arbetsmarknadsdepartementet 150 159 162 127 141 158 70/30
Finansdepartementet 468 493 501 501 513 551 58/42
Försvarsdepartementet 155 171 170 137 141 151 47/53
Justitiedepartementet 376 403 406 393 423 435 64/36
Kulturdepartementet 91 92 94 141 138 149 68/32
Landsbygdsdepartementet 158 156 149 - - - -
Miljö- och energidepartementet 174 172 172 211 210 202 64/36
Näringsdepartementet 322 338 343 494 479 502 61/39
Socialdepartementet 327 334 334 263 270 295 70/30
Utbildningsdepartementet 208 230 237 225 238 245 66/34
Utrikesdepartementet 1 284 1 291 1 291 1 263 1265 1307 60/40
Förvaltningsavdelningen 581 600 597 609 594 585 53/47
Gemensamt - - - - - - -
Regeringskansliet 4 498 4 631 4 637 4 534 4590 4767 61/39
Andel kvinnor/män 59/41 60/40 60/40 60/40 61/39 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal anställda per personalgrupp
 2011201220132014201520162017
Chefer 438 435 448 482 490 498 513
Handläggare 2 506 2 593 2 673 2 681 2 678 2 727 2 824
Specialister 481 589 643 637 555 567 617
Politiskt anställda 201 200 199 188 181 189 204
Baspersonal 718 680 668 649 629 609 610
Regeringskansliet 4 344 4 498 4 631 4 637 4 534 4 590 4 767
Räknat som heltid 4 201 4 361 4 486 4 515 4 414 4 460 4 630

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
 201220132014201520162017
Statsrådsberedningen - - - - - -
Arbetsmarknadsdepartementet 2 1 1 1 1 1
Finansdepartementet 8 7 8 8 8 7
Försvarsdepartementet 13 13 13 12 12 13
Justitiedepartementet 7 7 5 7 8 9
Kulturdepartementet 6 7 7 7 7 7
Landsbygdsdepartementet 4 5 4 - - -
Miljö- och energidepartementet 3 3 2 4 4 4
Näringsdepartementet 5 5 5 8 9 16
Socialdepartementet  3 3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 534 527 527 526 534 540
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - - -
Regeringskansliet 588 581 578 579 588 604
Kvinnor/Män 54/46 56/44 56/44 56/44 57/43 55/45