Vattenförsörjning och torka

Tillgång till vatten är en förutsättning för att kunna bo, bruka mark, hålla lantbruksdjur, bedriva livsmedelsproduktion och annan processindustri samt driva besöksnäring.

De höga temperaturerna och den låga nederbörden de senaste åren har lett till att ytvattenmagasinen och grundvattnet sjunker. Regeringen följer kontinuerligt händelseutvecklingen när det gäller vattentillgången och vattenförsörjningen och har vidtagit flera åtgärder för att underlätta situationen. Regeringskansliet har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Regeringens arbete med vattenförsörjning och torka

Foto: Thomas Henriksson/TT

Regeringens arbete med vattenförsörjning

Problemet med låga grundvattennivåer är inte permanent, men kan bli långvarigt eftersom det kräver flera säsonger med riklig nederbörd för att återställa grundvattenmagasinen. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta vattenförsörjningen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Ansvarsfördelning i arbetet med vattenförsörjning

Kommunerna har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen och länsstyrelserna har ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen).

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lantbruket och torkan

Torka kan påverka lantbrukare både vad gäller tillgången på vatten och foder. Mot bakgrund av förra sommarens extrema torka, följer regeringen och Regeringskansliet situationen för lantbruket noga. En fortlöpande dialog med berörda aktörer inklusive myndigheter pågår.

Innehåll om vattenbrist och torka 2019

Prenumerera

Totalt 44 träffar.