Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

Strategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter

Den nationella godstransportstrategin har tagits fram i dialog med berörda aktörer och syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Den ger en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Underhåll av järnvägens infrastruktur

Investeringar i järnvägens underhåll framgår av nationella infrastrukturplanen 2018-2029, där anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar med 47 procent jämfört med föregående plan. Det kommer att ge goda förutsättningar för att höja järnvägsanläggningens status. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som arbetar med att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Den särskilda utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 30 augusti 2019.

Uppdrag att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Trafikverket ska inom befintliga ekonomiska ramar se över hur arbetet för förbättrad säkerhet vid plankorsningar kan bedrivas effektivare i närtid. En analys ska genomföras av de konsekvenser som en eventuell omprioritering medför. Uppdraget ska ske i dialog med Regeringskansliet och redovisas senast den 31 maj 2019.

Global Ministerial Conference on Road Safety

Den 19–20 februari 2020 är Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg, 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety. Konferensen väntas samla ministerledda delegationer från uppemot 100-talet länder och genomförs i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner på den globala arenan kommer att delta.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1387 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida