Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Uppdaterad

Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin.

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen har beslutat om förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har under våren och sommaren 2020 vidtagit omfattande åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska effekterna av pandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Åtgärder har även vidtagits för att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn vid skolstängning.

Regeringen har nu beslutat att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn

– Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper

– Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om ersättning för karensavdrag?
Svar: Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Beloppet höjdes från 700 kr till 804 kr den 1 juni. Beloppet gäller alla som beviljas ersättningen. Försäkringskassan öppnade en e-tjänst den 7 april där ansökan görs.

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Vad är syftet med ersättning för karensavdrag?
Svar: Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?
Svar: Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade.

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning?
Svar: Ersättningen söks hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Från och med när ska detta gälla?
Svar: Från och och med den 11 mars till och med den 31 december. Den försäkrade kan ansöka om ersättning retroaktivt.

Slopat krav på läkarintyg

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod. 

Från och med 1 november 2020 återgår Försäkringskassan till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Från och med när ska detta gälla?
Svar: Det ska gälla från och med den 13 mars 2020 till den 31 december 2020.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Innebär förslaget ökade kostnader för arbetsgivarna?
Svar: Med start den 1 april tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Från och med den 1 augusti till och med den 30 september ersätter staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt till följd av coronapandemin. Vad som anses normalt beror på arbetsgivarens sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Svar: Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

Sjuklön

Vad innebär åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?
Svar: Staten kommer ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 31 december.  Detta enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Vilka omfattas?
Svar: Alla arbetsgivare omfattas.

Omfattas egenföretagare?
Svar: Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Vad gällde mellan 1 april och 31 juli?
Svar: Från och med den 1 april till och med den 31 juli ersatte staten arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden för den perioden.

 

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
högst 250 tkr 0,35%
250–500 tkr 0,63%
500–1000 tkr 0,77%
1000–1667 tkr 0,86%
över 1667 tkr 1,07%

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor.

Ersättning till riskgrupper

Vad innebär åtgärden om ersättning till riskgrupper?
Svar: De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag.

Vad gäller för anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering som innebär att smittbärarpenning kan lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp.

Vad gäller för barn?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Under vilken tid är det möjligt att få ersättning?
Svar: Det är möjligt att få ersättning för tid från och med den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Hur många dagar med ersättning kan man få?
Svar: I nuläget 184 dagar. Regeringen fattade beslut om en utökning av förmånstiden till 184 dagar den 12 november, med ikraftträdande den 16 november. Ersättning kommer att kunna utbetalas retroaktivt. Förslagen i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper (prop. 2020/21:46). godkände riksdagen den 11 november.

Tillfälliga undantag vid uppskjuten vård och rehabilitering

Vad innebär undantaget vid uppskjuten vård och rehabilitering?
Svar: Den som har haft sjukpenning i 180 dagar och enligt rehabiliteringskedjan ska få sin arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, ska kunna undantas från denna bedömning om vård eller rehabilitering för återgång i det vanliga arbetet försenas på grund av effekter av covid-19. Undantaget ska gälla även den som passerat dag 365 i rehabiliteringskedjan. Undantaget gäller från och med den 2 april till och med 31 december 2020.

Arbetsskadeförsäkringen

Vad är det regeringen har beslutat gällande arbetsskadeförsäkringen?
Svar: Covid-19 förs in i listan över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Ytterligare information

Regeringen har den 19 mars lämnat förslag till riksdagen om förändringar i socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen vid extraordinära händelser i fredstid. Detta för att kunna genomföra ovan nämnda förslag. Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag den 2 april. Regeringen har därefter successivt beslutat om förordningar för respektive åtgärd.

Artikelns frågor och svar kommer att uppdateras.

För vidare frågor:
s.registrator@regeringskansliet.se

Mer information om tillämpningen av regelverket finns på Försäkringskassans webbplats.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.