Aktuella skatteförslag 2019

Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari. Här samlas information om aktuella skatteförslag som regeringen arbetar med.

Skatteförslag med anledning av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

I januari 2019 ingick regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse som omfattar 73 sakpolitiska områden och ett samarbete om statens budget. Samarbetet innebär att ett antal skatteändringar genomförs under året.

Höjt tak för rutavdrag

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019. Det höjda taket föreslås gälla hela 2019. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Förslaget om att höja taket för rutavdrag följer ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation men ingår även i januariavtalet, som är en som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagrådsremiss: Höjt tak för rutavdrag

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Regeringen föreslår att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Förslaget härstammar från utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag och är en del av januariavtalet.

Pressmeddelande: Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag
Prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, enligt ett förslag som Finansdepartementet har skickat på remiss. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb
Promemoria: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 

Förslag om sänkt moms på e-publikationer 

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget för 2019 att momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent från och med 1 juli.  Den sänkta momsen är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Regeringen lämnar förslag om sänkt moms på e-publikationer till riksdagen
Proposition: Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer 

Förlängt växa-stöd från 12 till 24 månader

Finansdepartementet har remitterat ett förslag som innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Förslag om förlängt växa-stöd på remiss
Promemoria: Förlängt växa-stöd 

Höjda punktskatter på vissa områden

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att höja vissa miljöskatter. Det handlar om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon och höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk. I promemorian föreslås även en höjning av kemikalieskatten. Skatteändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Förslag om höjda miljöskatter på fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring samt på kemikalier i elektronik
Promemoria: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik 

Skatteförslag till följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation för 2019

I december 2018 antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Tillkännagivandena innebär att regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar. Regeringen går därför vidare med de tillkännagivanden som inte ingår i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.  

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Det föreslås även att ansöknings- och årsavgifterna tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Den återinförda skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Lagrådsremiss: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Fryst BNP-omräkning av bensin- och dieselskatt och sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Det föreslås även att ansöknings- och årsavgifterna tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Den återinförda skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Lagrådsremiss: Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen överlämnat ett proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift från och med den 1 april 2019.

Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift