Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. En behovsanpassad hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med hänsyn till den enskilda patientens behov.

Aktuellt om sjukvård

  • Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Folkhälsa och Sjukvård

    Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. I budgeten föreslår regeringen också en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning.

  • 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

    I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa.

Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska, och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter, föreslår regeringen en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen. Satsningen är en del av budgeten för 2020.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Vårbudgeten 2019: Regeringen tar krafttag för att korta vårdköerna

För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor för 2019. Det framgår av vårändringsbudgeten som regeringen lämnar till riksdagen den 10 april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Folio bildbyrå

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården

Syftet med den långsiktiga inriktningen för arbetet med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården ska utvecklas inför framtiden. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och ett antal långsiktiga mål för arbetet med en ännu längre tidshorisont.

Foto: Folio

Insatser för kvinnors hälsa

Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården föranleder flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor

Innehåll om sjukvård

Prenumerera

Totalt 1787 träffar.