Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med en nationell plan ett samlat grepp om det viktiga arbetet i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället. Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.

 • Regeringen uppmärksammar Förintelsens minnesdag

  Den 27 januari granskades Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i FN:s Universal Periodic Review (UPR) i Genève. Sveriges delegation leddes av Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som bland annat uppmärksammade Förintelsens minnesdag i sitt anförande. Flera representanter från regeringen deltog vid olika minnesceremonier under dagen.

 • Sakråd med civilsamhället om arbetet mot rasism och hatbrott

  • Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden

   Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet i Sverige och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden deltog i sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott.

   Foto: Regeringskansliet

  • Åsa Lindhagen och Felix König

   Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, inledde sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott den 6 november. Bredvid henne sitter Felix König, politiskt sakkunnig hos statsrådet.

   Foto: Regeringskansliet

  • Daniel Pohl Stiftelsen Expo.

   Daniel Pohl från Stiftelsen Expo var en av 25 deltagare i sakrådet.

   Foto: Regeringskansliet

  Den 6 november 2019 höll statsrådet Åsa Lindhagen sakråd med företrädare för civilsamhället. Temat var arbetet mot rasism och hatbrott. Detta är ett politiskt prioriterat område, som i budgetpropositionen för 2020 föreslås få förstärkning med 10 miljoner kronor.

Uppdrag till Forum för levande historia

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen.

Fem strategiska områden

 • Foto: Folio

  1. Förbättrad samordning och uppföljning

  Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige i dag. Det saknas dock en samordning av arbetet, ett uppföljningssystem och en samlad rapportering av de olika insatserna. Regeringen anser att en central insats för att uppnå regeringens mål är att utforma en samordnings- och uppföljningsstruktur.

 • Michael McEachrane från Fight Racism Now samtalade med Olov-Anders Sikku.
  Michael McEachrane från Fight Racism Now samtalade med Olov-Anders Sikku, Sáminuorra, samiska ungdomsförbundet. Foto: Sören Andersson

  2. Mer kunskap, utbildning och forskning

  Regeringen anser att skolan är en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Utbildning ger människor tillgång till bildning för personlig utveckling och förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  3. Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog

  Organisationer i det civila samhället är centrala aktörer när det gäller att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Det finns omfattande kunskap och ett stort engagemang inom dessa organisationer i frågor om rasism och liknande former av fientlighet och många goda idéer om åtgärder.

 • Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  4. Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet

  Olika rapporter visar att budskap som ger uttryck för rasism, liknande former av fientlighet och extremism och som tidigare endast fördes fram i extrema sammanhang nu dagligen sprids i kommentarsfält och sociala medier och därmed får genomslag i högre grad i dag än tidigare.

 • Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

  5. Ett mer aktivt rättsväsende

  Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Förutom den kränkning som den enskilda individen utsätts för, kan sådana brott leda till rädsla och otrygghet hos andra människor som tillhör samma grupp. Rättsväsendet lägger därför stor vikt vid arbetet för att motverka och bekämpa hatbrott.

 1. 1 Förbättrad samordning och uppföljning
 2. 2 Mer kunskap, utbildning och forskning
 3. 3 Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog
 4. 4 Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet
 5. 5 Ett mer aktivt rättsväsende

Innehåll om Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Prenumerera

Totalt 48 träffar.