Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras med kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk för att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Det här är regeringens strategiska samverkansprogram

Fyra teman

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna och bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning, Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Den digitala strukturomvandlingen, näringslivets klimatomställning och ambitionen att fortsätta vara ledande inom life science ställer stora krav på kompetens, möjligheten för omställning och livslångt lärande för att människor ska kunna uppdatera sina kunskaper, vidare- eller ombilda sig för att fortsätta verka på arbetsmarknaden och utveckla svensk konkurrenskraft

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Hälsa och life science

Svensk life science ska vara ledande och samverkansprogrammet lägger en grund för fortsatta framsteg för att hitta nya läkemedel, medicintekniska lösningar och i förlängningen skapa ekonomiskt välstånd, utveckla sjukvården och förbättra hälsan hos befolkningen.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Näringslivets digitala strukturomvandling

Näringslivet behöver genomgå en digital strukturomvandling på bred front för långsiktig hållbar konkurrenskraft, som lägger grunden för hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. Samverkansprogrammet ska bidra till att digitaliseringen i ökad utsträckning leder till affärsnytta, innovationer och lösningar på samhällsutmaningar.

Samverkansprogrammen förra mandatperioden

Genom de strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016, har regeringen tillsammans med näringsliv, universitet och högskolor samt offentlig sektor kraftsamlat på områden relaterade till samhällsutmaningar där Sverige ligger långt framme och har komparativa fördelar.

Innehåll om Regeringens strategiska samverkansprogram

Prenumerera

Totalt 140 träffar.