Utbildning

Publicerad

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att nå bättre levnadsvillkor för den romska befolkningen. Åtgärder måste genomföras för att förbättra romska barns förutsättningar att gå ut grundskolan. Romska barn har samma skolplikt och rätt till utbildning som alla andra. Utbildning, särskilt för unga, minskar risken för att hamna utanför samhället på olika sätt. Utbildning förbättrar chanserna till arbete och till delaktighet i samhället.

Foto: Julia Sjöberg/Folio

Skolverket ska öka kunskapen i skolan om romer

Skolverket deltar på flera sätt i arbetet för romsk inkludering. Myndigheten har bland annat beskrivit romska barns och elevers situation i förskola och skola i de kommuner som ingick i den tidigare pilotverksamheten på kommunal nivå, tagit fram läromedelsupplement för skolan om romsk kultur, språk, religion och historia och låtit ta fram ett tiotal lärverktyg på romani chib.

Skolverket har 2016-2019 i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoriteterna, med fokus på romer. Myndigheten ska sprida information och kunskap via befintliga kanaler men också genomföra en riktad insats till ett antal kommuner.

Brobyggare inom skolan

Flera kommuner har beviljats medel för att utbilda brobyggare inom förskola eller skola. Brobyggarna ska vara personer med romsk kultur- och språkkompetens som är anställda inom förskole- eller skolverksamhet. Skolverket har ansvarat för att ta fram en högskoleutbildning för brobyggarna. Verksamheten har bidragit till att allt fler romska barn går i förskolan, att allt fler romska elever slutför grundskolan samt att gymnasieskolan blir allt viktigare för romska elever.

Skolverket har 2016–2019 i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram och tillgängliggöra en lämplig högskoleutbildning för brobyggare inom bland annat skolan.

Modersmålsundervisning

Regeringen har också gjort en särskild satsning för att det på sikt ska finnas fler lärare i romani chib. Satsningen innebär bland annat att Södertörns högskola får ansvar för att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i romani chib. För att förbättra utbudet av modersmålslärare på kortare sikt har Skolverket i uppdrag att låta ta fram en uppdragsutbildning för modersmålslärare i bland annat romani chib.