Uppdrag till myndigheter

Publicerad

Regeringen har gett ett flertal myndigheter i uppdrag att ge stöd i arbetet för romsk inkludering. Det kan handla både om kunskapsstöd och olika former av verktyg som kan användas i arbetet.

Foto: Maskot/Folio

Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram en studie om romska kvinnors livssituation och hälsa, Skolverket har tagit fram läromedelssupplement om romer och Socialstyrelsen har presenterat ett utbildningsmaterial för socialtjänsten om bemötande och ett inkluderande arbetssätt.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att säkerställa att kunskap och material används på lokal nivå. Skolverket har därför i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoriteterna, med fokus på romer. Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten om bemötande och inkluderande arbetssätt med särskilt fokus på romer.

Skolverket, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen deltar också i arbetet för romsk inkludering genom att medverka i brobyggarverksamhet på olika sätt, Myndigheten för civilsamhället och Kulturrådet deltar genom att stärka romska organisationer och kulturaktörer och Boverket deltar genom att i samarbete med romer motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden.