Romskt deltagande och inflytande

Publicerad

I strategin framgår tydligt att romsk delaktighet och inflytande ska prägla arbetet med strategin på alla nivåer. Det kan handla om inflytande genom samråd med till exempel myndigheter, att ta tillvara romers eget arbete i olika organisationer, och genom att ta tillvara romsk språk- och kulturkompetens i genomförandet av strategin. Romska flickor och kvinnor är en särskilt utpekad målgrupp i strategin vilket gör det särskilt viktigt att dessa involveras i arbetet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Samråd med romer

Samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap, kompetens och erfarenheter är också centralt för att nå framgång i arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.

Regeringskansliet, berörda myndigheter och kommuner har i olika former genomfört och vidareutvecklat samråd med romska sakkunniga och representanter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har med bidrag från regeringen utvecklat en arbetsmodell som fungerar som stöd i kommuners arbete med att utveckla kvalitativa och systematiska samråd med romer.

Regeringskansliet har utsett en romsk referensgrupp som ska bidra med information och synpunkter om hur regeringen kan utveckla styrning och insatser i strategin.

Det civila samhällets deltagande

Ett annat sätt att säkerställa romsk delaktighet och inflytande är att skapa förutsättningar för det romska civila samhället att delta i arbetet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har därför i uppdrag att erbjuda utbildning i föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. MUCF har också fått i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer.