Internationellt arbete

Publicerad

Inom både EU och Europarådet pågår ett arbete för romsk inkludering i medlemsstaterna. En central del i arbetet på europeisk nivå utgörs av EU:s ramverk för romsk inkludering. Sverige deltar aktivt i samarbetet med att stärka arbetet för romsk inkludering i Europa.

Foto: Maskot/Folio

EU-ramverk för nationella strategier för romsk inkludering

Sedan mars 2012 har alla medlemsstater i EU en nationell strategi för integrering av romer eller en motsvarande uppsättning strategiska åtgärder inom ramen för sin politik för social integrering. Bakgrunden är att EU:s ministerråd i maj 2011 antog rådsslutsatser om romers integrering. Beslutet baserades på ett meddelande från EU-kommissionen om en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020. I meddelandet uppmanades medlemsstaterna att utifrån storleken på landets romska befolkning anta eller utveckla redan befintliga nationella strategier för romers integrering.

I december 2013 antogs en rådsrekommendation om hur medlemsstaterna mer effektivt kan genomföra sina strategier. Rekommendationen tar upp särskilt riktade åtgärder för romsk integrering inom de fyra nyckelområdena utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. Den rör också horisontella frågor såsom åtgärder mot diskriminering, åtgärder för att skydda barn och kvinnor, frågor som rör system för uppföljning samt användning av EU-fondsmedel.

Kommissionen utvärderar årligen medlemsstaternas arbete med att genomföra sina strategier för romsk inkludering. Uppföljningen görs i samarbete med medlemsstaterna, bland annat genom nätverket National Roma Contact Points som ett par gånger per år samlar regeringstjänstemän från samtliga medlemsstater.

Europarådets arbete för romers rättigheter

Europarådet har på olika sätt arbetat med frågor som rör romers rättigheter de senaste femton åren. Från och med 2011 samordnas den större delen av Europarådets arbete för romer under organisationens särskilde representant för romska frågor.

Europarådet arbetar bland annat med ROMED, ett program för att utbilda "mediators" som ska fungera som brobyggare mellan romer och lokala offentliga institutioner. Projektet drivs av Europarådet och EU-kommissionen gemensamt. Europarådet har också upprättat en databas där det arbete som nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och andra aktörer bedriver, presenteras som ett sätt att hitta de metoder som hittills fungerat bäst i arbetet för romsk inkludering.

I början av 2011 inrättade Europarådet en kommitté – CAHROM (Ad hoc Committee of Experts on Roma Issues). Kommittén samlar regeringsexperter på högsta nivå ett par gånger per år för att utvärdera implementeringen av nationell politik för romsk inkludering och för att utbyta erfarenheter och goda exempel.