Hälsa, social omsorg och trygghet

Publicerad

Det krävs ett långsiktigt arbete inom många områden för att romer ska kunna få bättre hälsa och bli mer socialt inkluderade och delaktiga. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen medan målet för individ- och familjeomsorgen är att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer, samt att stärka skyddet för utsatta barn. Detta gäller befolkningen i stort och innefattar därigenom också romer.

Foto: Maskot/Folio

Insatser för att förbättra romers hälso- och livssituation

Folkhälsomyndigheten redovisade 2015 en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation och livssituation. Studien bekräftar i stor utsträckning den bild som tidigare studier har visat om att romska flickor och kvinnor upplever att de blir sämre bemötta av olika aktörer i samhället, att de hyser lägre förtroende för olika samhällsfunktioner och att de har sämre hälsa jämfört med den totala kvinnliga befolkningen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att 2016–2019 utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer. Myndigheten ska särskilt uppmuntra romska flickors och kvinnors deltagande.

Brobyggare inom området social omsorg

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för att utbilda brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens för arbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Insatsen har hittills gett positiva resultat. Flera kommuner upplever att brobyggarna har hjälpt till att lösa situationer på individnivå på ett bättre sätt och bidragit till att fler romer får tillit till myndigheterna.

Skolverket har 2016–2019 i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram och tillgängliggöra en lämplig högskoleutbildning för brobyggare inom bland annat socialtjänsten.

Socialstyrelsen ska öka kunskapen i socialtjänsten

Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten om bemötande och inkluderande arbetssätt med särskilt fokus på romer. Insatsen ska utgå från det utbildningsmaterial som Socialstyrelsen tidigare tagit fram inom ramen för arbetet med romsk inkludering.

Socialstyrelsen har även genomfört ett utvecklingsarbete angående frågan om omhändertagande av romska barn. Syftet var att få kunskap om vilket behov av stöd som socialtjänsten har för att förebygga omhändertaganden, kunna ge relevant stöd till romska barn och deras föräldrar vid omhändertaganden och säkerställa romska barns rättigheter i dessa sammanhang. Socialstyrelsen ska särskilt verka för att involvera romska kvinnor i arbetet.