En långsiktig strategi

Publicerad

I februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Regeringen har avsatt ca 58 miljoner kronor under 2016–2019 för åtgärder för romer utöver de ordinarie medel som finns för de nationella minoriteterna.

Det övergripande målet för den tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

Strategin är baserad på förslagen i Delegationen för romska frågors slutbetänkande (SOU 2010:55). Den utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering.

En annan viktig utgångspunkt i arbetet är att uppmärksamma konsekvenserna av antiziganismen i samhället.

Åtgärder

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering

Myndigheter, kommuner och romska företrädare är involverade i arbetet. Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för samordning och uppföljning av strategin.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av strategin och av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå sker löpande. 2018 presenterade  Länsstyrelsen i Stockholms län en nulägesbeskrivning av hur de tidigare sk. pilotkommunerna och utvecklingskommunerna säkerställer romers tillgång till sina rättigheter. Arbetet hade genomförts i nära samarbete med romska företrädare och berörda myndigheter. I länsstyrelsens nuvarande uppdrag ingår att genomföra en liknande uppföljning.

Romer i utanförskap

Den romska befolkningen i Sverige är heterogen och består av olika grupper med inbördes kulturella och språkliga variationer, såsom kelderash, lovara, tjurara, kalé, resande, sinti, arli och gurbeti. Antalet romer uppgår uppskattningsvis till ca 50 000.

Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. De problem som Delegationen för romska frågor beskriver i sitt betänkande är omfattande när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet. De övergrepp och diskriminerande åtgärder som drabbat romer under 1900-talet beskrivs i Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet som presenterades 2014. Dessa övergrepp har bidragit till en ömsesidig förtroendeklyfta mellan romer och majoritetssamhället.

Genväg

På mänskliga rättighetsdagarna 2018 på Stockholmsmässan presenterade Länsstyrelsen i Stockholms län sitt arbete med att ta fram en nulägesbeskrivning av arbetet med romsk inkludering.