Brobyggarverksamhet

Publicerad

Centralt i arbetet för romsk inkludering är att överbrygga den ömsesidiga förtroendeklyfta som ibland finns mellan romer och det offentliga, och som hindrar romer från att delta fullt ut i samhället.

Foto: Maskot/Folio

Skolverket och Socialstyrelsen har 2016–2019 i uppdrag att låta ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som fungerar som en länk mellan enskilda individer och offentlig verksamhet. Dessa brobyggare är verksamma inom förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst eller arbetar med frågor som relaterar till dessa verksamheter. Kommuner som deltar med brobyggare på utbildningen har efter ansökan beviljats bidrag motsvarande 50 procent av lönekostnaderna för brobyggarna.

Enligt bland annat deltagande kommuner och Statskontoret som har utvärderat verksamheten 2012–2015 har brobyggarnas arbete på kort tid gett konkreta resultat och bland annat bidragit till att allt fler romska barn går i förskolan, att allt fler romska elever slutför grundskolan, att situationer på individnivå har kunnat lösas på ett bättre sätt och att romer både skriver in sig på Arbetsförmedlingen och får arbete.