Bostad

Publicerad

Området bostad är viktigt för romsk inkludering då bostadssituationen bland annat påverkar möjligheterna till arbete och utbildning och barnens möjligheter till en stabil skolgång. Målet är att romer ska ha likvärdiga möjligheter att få en bostad som övriga befolkningen.

Foto: Werner Nystrand/Folio

Romer har en särskilt utsatt position på bostadsmarknaden. Den strukturella diskriminering som romer har varit utsatta för framför allt under 1900-talet har bidragit till en förtroendeklyfta mellan bostadssökande romer och hyresvärdar. En rapport från Boverket visar att hälften av alla domar och förlikningar angående diskriminering på bostadsmarknaden gäller romer.

Boverket ska motverka diskriminering på bostadsmarknaden

Boverket genomför en insats för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden 2016–2019. I uppdraget ingår att tillsammans med romska organisationer och sakkunniga skapa ett nätverk av fastighetsägare och branschorganisationer och att i samverkan med dessa ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighetsägare och hyresvärdar.