Arbete mot antiziganism

Publicerad

Antiziganism är alltjämt ett hinder för många romer när det gäller att delta på lika villkor i samhället. Det är därför viktigt att uppmärksamma konsekvenserna av antiziganismen i arbetet för romsk inkludering.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kommissionen mot antiziganism, som tillsattes 2014, presenterade sitt slutbetänkande i juni 2016. Betänkandet innehåller rekommendationer om åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism och ett förslag om att påbörja ett arbete med att inrätta ett nationellt center för romska frågor. I juni 2017 beslutade Regeringskansliet om att ge en utredare inom Kulturdepartementet i uppdrag att närmare utreda möjligheterna för hur ett nationellt center för romska frågor ska kunna inrättas. 

I betänkandet och andra rapporter som kommissionen mot antiziganism tagit fram under 2015 framgår bland annat att det finns ett samband mellan de historiska övergrepp som beskrivs i Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och romers utsatta situation i dag i det svenska samhället. Kommissionen menar att det negativa förhållningssätt som har präglat många av de statliga och kommunala åtgärderna gällande romer fortlever och påverkar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna än i dag.

Inom ramen för sitt arbete genomförde kommissionen mot antiziganism kunskapshöjande insatser för att förebygga och motverka antiziganism. Bland annat publicerades ett utbildningsmaterial med lärarhandledning som utgår från regeringens vitbok. Utbildningsmaterialet har spridits och fortsätter spridas till skolor och andra berörda delar av samhället i hela Sverige. 

 

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

År 2014 presenterade regeringen Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8) som beskriver övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för under 1900-talet. Syftet med boken är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag.