För företagare med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Innehåll på sidan

De åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med ∗

Räkneexempel: Så kan olika företag ta del av stödåtgärderna

På den här sidan finns tre exempel som illustrerar ekonomiska effekter för företag i olika storlek som väljer att använda vissa av stödåtgärderna som regeringen har infört med anledning av virusutbrottet.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare*

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett omsättningsstöd till dessa företag. Regeringens förslag föreslås träda i kraft den 29 oktober

Regeringens åtgärd: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Regeringen har även förlängt stödet så att det också kan sökas för månaderna maj, juni och juli 2020.

Regeringens åtgärd: Förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli träder ikraft 19 oktober
Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020  
Regeringens åtgärd: Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 
Så går det till: Information om ansökan med mera på Skatteverkets hemsida

 

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har dessutom meddelat att stödet kommer förstärkas ytterligare under maj, juni och juli så att företagens personalkostnader kan minska mer.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ∗

Stödet innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗

Under april och maj kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Regeringen har föreslagit att stödet förlängs och också omfattar juni och juli. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Anstånd med skatteinbetalningar ∗

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗

Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ∗

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Statliga kreditgarantier till flygföretag

Flygföretagen ges under 2020 möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas även för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Ökad investeringskraft för Almi Invest

Almi Invest föreslås få ett tillskott på 400 miljoner kronor i syfte att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

Övriga relevanta åtgärder

Ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Regeringens åtgärd: Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Regeringen har utökat möjligheten att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Regeringens åtgärd: Lättare för företagare att få ersättning i samband med vilande företag

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat förslag om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Den 27 maj antog riksdagen förslaget.

Regeringens åtgärd: Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor

En tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen började gälla den 15 april.

Information för företagare på andra webbplatser

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.