För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll

Åtgärder inom sjukvård och omsorg
Ersättning för digital vård inom nationella taxan
Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras
Regeringens strategi för vaccin mot covid-19
10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen
Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas
Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset
Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna
Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa
Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19
Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Leverans av andningsskydd till sjukvården
Undandag tillåts för användning av skyddsmask 90
Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser
Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19
Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Åtgärder inom socialförsäkringar
Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer
Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19
Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset
Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Tillfällig ersättning karensavdrag

Råd och restriktioner
Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar
Begränsat uttag av läkemedel
Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
Beslut om restauranger, kaféer och barer

Riktade insatser och åtgärder
Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
Ökad testning av covid-19
Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga
Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester
Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren 30 april
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april
Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras
Antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas
Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin
Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19
Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter
Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19
Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
Tillfällig lagändring med anledning av covid-19
Utökad nationell testning av covid-19
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden
Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19
Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19
Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg
Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)
Pressträff med anledning av Coronaviruset

Internationellt arbete
Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd
Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond
EU:s hälsoministrar om coronaviruset

 

Åtgärder inom sjukförsäkringen

Läs mer om åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Åtgärder inom sjukvård och omsorg

Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Regeringen har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök, och därigenom minska risken för spridning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Myndigheten ska exempelvis analysera om patientdemografin och sjukdomsförloppet ser likadant ut för cancerpatienter som för andra grupper. Samtidigt skjuts redovisningsdatum upp för ett antal av Socialstyrelsens pågående myndighetsuppdrag, med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Regeringens åtgärd: Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen presenterade regeringen igår ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen omfattar sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Regeringens åtgärd: 10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet inte längre kan delta på grund av sjukdom eller för att kommunen inte kan erbjuda dem verksamhet. Med anledning av detta ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att tydliggöra innebörden av villkoren avseende statsbidraget för habiliteringsersättning.

Regeringens åtgärd: Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige.

Regeringens åtgärd: Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Frågor och svar: Läkemedelsverkets arbete med covid-19

Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Regeringens åtgärd: Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 24 miljoner kronor till regionerna i syfte att utveckla och stärka de digitala kontaktmöjligheterna till verksamheter som möter patienter med psykisk ohälsa. Regeringen vill med detta understödja en välfungerande kommunikation mellan vården, patienter och anhöriga i de fall där fysiska besök inte är möjliga till följd av spridningen av covid-19.

Regeringens åtgärd: Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott.

Regeringens åtgärd: Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19

Frågor och svar: Så arbetar IVO med coronaviruset

Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 säkerställa att det finns ett förfarande för att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

Regeringens åtgärd: Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning

Frågor och svar: Så arbetar Arbetsmiljöverket med coronaviruset och arbetsmiljö

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Regeringens åtgärd: Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Leverans av andningsskydd till sjukvården

På en pressträff den 19 mars berättade Lena Hallengren om leverans av andningsskydd till sjukvården.
– Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk produktion, säger socialminister Lena Hallengren. 

Regeringens åtgärd: Leverans av andningsskydd till sjukvården

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

Regeringens åtgärd: Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med covid-19

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

Regeringens åtgärd: Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med covid-19

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Åtgärder inom socialförsäkringar

Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster. Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.

Regeringens åtgärd: Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Den 7 maj presenterades flera ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Bland annat höjs schablonersättningen för karensdagen, från 700 kr till 804 kr från 1 juni. Samtidigt förlängs det statliga ansvaret för karensersättning och sjuklöner. Det slopade kravet på läkarintyg förlängs, detsamma gäller kompensation till egenföretagare.

Regeringens åtgärd: Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning. Om det skulle bli nödvändigt att stänga exempelvis förskolor och skolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, så kommer föräldrar som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn kunna få tillfällig föräldrapenning.

Regeringens åtgärd: Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Så går det till: Frågor och svar om tillfällig föräldrapenning med anlending av covid-19

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Så går det till: samlad information på Försäkringskassans webbplats

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen har föreslagit att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Regeringens åtgärd: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Tillfällig ersättning för karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att tillfälligt ersätta karensavdraget genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Regeringens åtgärd: Tillfällig ersättning karensavdrag

Regeringens åtgärd: Tillfällig ersättning karensavdrag för fler grupper

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Råd och restriktioner

Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.

Regeringens åtgärd: Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Regeringens åtgärd: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Vid en pressträff 1 april presenterade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige.

Regeringens åtgärd: Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med 1 april inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Regeringens åtgärd: Begränsat uttag av läkemedel

Frågor och svar: Läkemedelsverkets arbete med covid-19

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det berättade statsminister Stefan Löfven om på en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, inrikesminister Mikael Damberg, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt rikspolischef Anders Thornberg Regeringen.

Regeringens åtgärd: Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Beslut om restauranger, kaféer och barer

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat mot restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast bordsservering kommer att tillåtas. 

Regeringens åtgärd: Beslut om restauranger, kaféer och barer

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Riktade insatser och åtgärder

Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.

Regeringens åtgärd: ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19

Ökad testning av covid-19

estningen av covid-19 i Sverige sker utifrån fyra prioritetsgrupper. Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat informationen om prioritetsgrupp 1. I gruppen ingår inte bara patienter som behöver sjukhusvård – utan också patienter med symptom som söker vård på till exempel en vårdcentral eller annan öppen mottagning.

Regeringens åtgärd: Ökad testning av covid-19

Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan gällande insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga.

Regeringens åtgärd: Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Regeringen har tagit initiativ till att i samråd med Folkhälsomyndigheten under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.

Regeringens åtgärd: Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

100 000 personer ska kunna testas i veckan från mitten av maj. Tester kan ske i hemmet, via drive-in-stationer och inom vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren. Pressbrief tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringens åtgärd: Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringens åtgärd: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

Regeringens åtgärd: Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas

På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tagit fram en strategi för hur antalet tester kan ökas och för hur fler samhällsviktiga grupper ska kunna testas utan att det går ut över de allra mest prioriterade grupperna: patienter och personal i hälso- och sjukvården.

Regeringes åtgärd: Pressträff om att antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav kvarstår.

Regeringens åtgärd: Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.

Regeingens åtgärd: Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

 

Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Regeringen har beslutat att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stödja sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande.

Regeringens åtgärd: Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Så går det till: Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats

Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.

Regeringens åtgärd: Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19.

Regeringens åtgärd: Proposition om covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Det föreslås att det i smittskyddslagen införs bestämmelser som innebär att regeringen tillfälligt får ökade möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Regeringens åtgärd: Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Utökad nationell testning av covid-19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

Regeringens åtgärd: Utökad nationell testning av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, enligt ett beslut som fattades den 12 mars 2020.

Regeringens åtgärd: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, exempelvis för tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Regeringens åtgärd: Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser. Myndigheten ska också utveckla olika stöd till berörda myndigheter och andra aktörer med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Regeringes åtgärd: Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål, bland annat sjukvårdsmaterial och mediciner.

Regeringens åtgärd: Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Så går det till: Samlad information på Trafikverkets webbplats

Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och informationsinsatser.

Regeringens åtgärd: Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Regeringens åtgärd: Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Pressträff med anledning av coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren höll gemensam pressträff med Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att informera om läget och beredskapen kring Coronaviruset.

Regeringens åtgärd: Information om beredskap, pressträff med anledning av Coronaviruset

Internationellt arbete

Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

EU-ländernas hälsoministrar träffades på ett extrainsatt möte i Bryssel 6 mars. Mötet handlade om skyddsutrustning, bättre samarbete och behovet av insatser med anledning av coronavirusets spridning.

Regeringens åtgärd: Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Regeringens åtgärd: Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Frågor och svar: WHO:s webbplats (på engelska)

EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Hälsoministrarna antog slutsatser om att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband med coronaviruset, när de träffades i Bryssel 13 februari.

Regeringens åtgärd: Möte med EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Information och råd

Information och råd om nya coronaviruset uppdateras löpande av ansvariga myndigheter. Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella smittskyddet och uppdaterar lägesbild dagligen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.