Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar

    Inrikesminister Mikael Damberg har i dag mottagit promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

  • Tillsammans kan vi stärka samhällets förmåga att bekämpa och förebygga brott

    Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg har fått i uppgift av statsministern att med gemensamma krafter leda ett arbete för att angripa brottens orsaker. Där är kommunerna en helt avgörande aktör. Vid ett dialogmöte på Justitiedepartementet fick tolv kommunföreträdare möjlighet att redogöra för situationen i respektive kommun och vilka utmaningar man står inför lokalt. Det framkom en bild av att samarbetet med Polismyndigheten utvecklats mycket positivt de senaste åren.

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

– Nu får Polismyndigheten eget mandat att avgöra när och var övervakningskameror som behövs ska sättas upp. Det är viktigt att polisen har möjlighet att vara lika snabb som brottslingarna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen vill skärpa straffet för mord

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att straffet för mord skärps. Avsikten med regeringens förslag är att mord ska bestraffas med livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare.

– Mord är det svåraste brottet man kan begå men i dag återspeglar straffet inte fullt ut brottets allvar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Nya regler om datalagring vid brottsbekämpning

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål. Inrikesministern bjuder nu också in till samtal mellan de brottsbekämpande myndigheterna, Post- och telestyrelsen och it- och telekombranschen.

– Med den nya datalagringslagstiftningen ger vi polisen och Säkerhetspolisen ett centralt verktyg i arbetet med att bland annat bekämpa terrorism, barnpornografibrott och annan grov brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Polisen föreslås få utökad tillgång till uppgifter från signalspaning

Regeringen föreslår i en proposition att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

– Säpo och NOA behöver tillgång till de här uppgifterna även om det pågår en förundersökning. Genom lagförslaget förbättrar vi myndigheternas möjlighet att till exempel förhindra terroristattentat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2287 träffar.