Sverige påverkar i EU

Uppdaterad

Rörlighet ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet. Regeringen värnar principen om lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet.

En europeisk pelare för sociala rättigheter

Sysselsättnings- och sociala frågor är i huvudsak en nationell angelägenhet, men regeringen anser att EU har en viktig roll i att bidra till att öka sysselsättningen och förbättra den sociala utvecklingen. Den 17 november 2017 undertecknade rådet, Europaparlamentet och kommissionen ett gemensamt uttalande om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det gemensamma uttalandet innehåller 20 principer indelade i tre kapitel:

  • lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • rättvisa arbetsvillkor samt
  • social trygghet och social integration.

Principerna har valts ut på grundval av deras betydelse för väl fungerande och rättvisa arbetsmarknader och välfärdssystem. Regeringen ser det gemensamma uttalandet som en möjlighet till ett gemensamt politiskt åtagande som kan bidra till en positiv utveckling i medlemsstaterna.

Toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt

Sveriges statsminister Stefan Löfven stod tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017. Toppmötets fokus låg på att främja rättvisa jobb och tillväxt.

Under toppmötet möttes stats- eller regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

Toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt

Rapport: Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt (pdf)

Ändring av utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Principen bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten. En utredning har sett över hur ändringarna i utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande till regeringen maj 2019. 

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, SOU 2019:25

Samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU

Socialförsäkringen och den sociala tryggheten är en nationell angelägenhet i EU. Men i ett internationellt sammanhang, och i synnerhet inom EU, finns behov av gemensamma regler när personer flyttar mellan olika länder så att de till exempel inte förlorar intjänad pension, lättare får tillgång till sjukvård och i vissa fall kan få en förmån utbetald även när de befinner sig i ett annat medlemsland. Med social trygghet avses socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvård.

Regeringens utgångspunkt är att regelverket för samordning av de sociala trygghetssystemen är en förutsättning för att den fria rörligheten ska fungera i Europa. Det är också viktigt att unionsrätten utvecklas och moderniseras i takt med den övriga samhällsutvecklingen. Samordningen av de sociala trygghetssystemen ska vara effektiv och inte utgöra hinder för den fria rörligheten för personer, dock utan att det innebär en harmonisering av medlemsstaternas olika trygghetssystem.

Ett arbete pågår för närvarande med revidering av förordningen 883/2004, den förordning som reglerar hur de sociala  trygghetsförmånerna samordnas. Förslagen berör olika delar av våra sociala trygghetssystem och syftet är att uppnå en bättre och mer ändamålsenlig samordning av olika typer av förmåner.

Pressmeddelande: Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag om nya regler för hur de sociala trygghetssystemen ska samordnas inom EU 

EU-forum om odeklarerat arbete

I mars 2016 inrättades ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. Forumet består av representanter från medlemsstaterna, EU-kommissionen och fack- och arbetsgivarorganisationer. Tjänstemän från Arbetsmiljöverket representerar Sverige i formuet. I uppdraget ingår att delta på forumets möten och på nationell nivå samordna arbetet med relevanta myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket. 

Europeiskt forum mot odeklarerat arbete (Europeiska rådets webbplats)

Ändring av arbetsmiljödirektiv

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EU:s arbetsmiljöregler. Den 10 januari 2017 presenterade kommissionen ett meddelande, där tre huvudsakliga åtgärdsområden lyfts fram: dels åtgärder gällande cancerframkallande ämnen, dels åtgärder för att stödja små och medelstora företag och dels uppdatering av arbetsmiljöreglerna. Svenska experter deltar i de expertgrupper som bistår kommissionen när förslag till regeländringar tas fram.

Informationsmaterial: Modernisering på arbetsmiljöområdet (riksdagen.se)

EU-överenskommelse om transportfrågor

Det ska bli schystare arbetsvillkor för yrkeschaufförer och sund konkurrens inom transportnäringen. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna om nya regler för vägtransporter, vilka är en förutsättning för att skapa ordning och reda på vägarna.

Pressmeddelande: EU:s transportministrar nådde överenskommelse om transportfrågor

Europaparlementets webbplats: EU-parlamentet antar mobilitetspaketet