En god arbetsmiljö

Uppdaterad

Regeringens utgångspunkt är att ingen ska riskera att dö, skadas eller bli sjuk på grund av sitt arbete och att arbetslivet inte ska medföra att människor slås ut i förtid på grund av fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Regeringen har därför tagit flera initiativ. Bland annat har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att analysera de omständigheter som föregick dödsolyckor i arbetslivet under 2018 och 2019 och Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin 2016–2020. Resultatet ska utgöra underlag för utformning av en ny arbetsmiljöstrategi.

Foto: Folio

Initiativ mot dödsolyckor i arbetslivet

Den nationella arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade i januari 2016 innehåller en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Därför har sex ministrar med ansvar för frågor kopplade till de mest olycksdrabbade branscherna nu startat ett gemensamt initiativ för att tydligt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt. 

Pressmeddelande: Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet 

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Pressmeddelande: Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

Artikel: Statsrådens gemensamma arbete mot dödsolyckor i arbetslivet

Starkare skydd för visselblåsare

En arbetstagare som överväger att slå larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet ska kunna göra det utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida. Den nya lagen innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, prop. 2015/16:128

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Visstidsanställningar behövs som en viktig del av en flexibel arbetsmarknad men ingen ska behöva tvingas till upprepade visstider hos samma arbetsgivare år efter år. Lagändringar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar trädde i kraft den 1 maj 2016. Ändringarna syftar till att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid. Kvinnor har i större omfattning än män tidsbegränsade anställningar, lagändringarna kan därför antas gynna kvinnor i större utsträckning än män och därmed antas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, prop. 2015/16:62

Ny myndighet för arbetsmiljökunskap

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Mynak startade 1 juni 2018 och är ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Mynddigheten har i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, arbeta med företagshälsovårdsfrågor samt stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

Pressmeddelande: Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Artikel: Den nya myndighetens verksamhet

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020. Arbetsmiljöstrategin har tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.En halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin hölls den 23 maj 2018 genom ett dialogforum med arbetsmarknadens parter. 

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Pressmeddelande: En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Artikel: Halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin genomförd

Pressmeddelande: Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi

Webbportal om svensk arbetsmarknad för utländska aktörer

Den som kommer till Sverige för att arbeta eller bedriva verksamhet ska veta vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Regeringen har därför gett åtta myndigheter i uppdrag att medverka till att information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska aktörer. Svenska institutet ska leda och samordna uppdraget.

Pressmeddelande: Webbportal om svensk arbetsmarknad riktas till utländska aktörer

Webbportal om svensk arbetsmarknad för utländska aktörer (workinginsweden.se)

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom till exempel välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, prop. 2016/17:31

Utredning om arbetskraftsinvandring

Sverige har en lång historia av arbetskraftsinvandring. Det är positivt att företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver på svensk arbetsmarknad kan rekrytera personal från andra länder. Arbetskraftsinvandring får dock inte användas för att utnyttja människor eller undergräva den svenska arbetskraftsmodellen. Regeringens målsättning är att Sverige ska ha ett flexibelt system som på ett långsiktigt hållbart sätt kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister, proposition 2016/17:212.

Utredning om arbetstidsfrågor för ett hållbart arbetsliv

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över ett antal frågor gällande arbetstid och ledighet. Syftet med utredningen var att skapa ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet. Regeringen vill också stärka skyddet för arbetstagare, skapa ett tydligare regelverk och öka möjligheten för ett flexibelt arbetsliv. Utredaren skulle bland annat titta på hur anställningstryggheten kan stärkas för intermittenta anställda (exempelvis så kallad SMS-anställning) och skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist.

Uppdraget har redovisats och bereds nu inom Regeringskansliet.

Tid för utveckling, SOU 2018:24

Tid för trygghet, SOU 2019:5

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om arbetstidsfrågor för ett hållbart arbetsliv

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

Regeringen föreslår att det införs kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av chefer, specialister och praktikanter från företag etablerade utanför EES-området och Schweiz. Tillstånden ska betecknas ICT-tillstånd.

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet, prop. 2017/18:34

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Regeringen föreslår att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete. Tillstånd ska kunna beviljas utlänningar i tredjeland som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här. Tillståndet ska beviljas i form av ett arbetstillstånd för säsongsarbete, om vistelsen i Sverige inte är längre än 90 dagar. För längre vistelser ska ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete utfärdas.

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Prop. 2017/18:108

Uppdrag att redogöra för hur Trafikverket tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav m.m. vid upphandling

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur arbetet bedrivs avseende strategiska offentliga inköp samt för hur Trafikverket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Regeringsuppdrag: Uppdrag att redogöra för hur myndigheten tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav m.m. vid upphandling