Insatser mot osund konkurrens

Publicerad

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. För att motverka det har regeringen tagit flera initiativ, bland annat gett ett uppdrag om myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen har införts för att motverka osund konkurrens.

Foto: Gorilla/Folio.

Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

I regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden är entreprenörsansvaret ett viktigt område. Bygg- och anläggningsbranschen brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. Därför har regeringen infört en ny lag om ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Entreprenörsansvaret innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Pressmeddelande: Beslutad proposition: Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen, prop. 2017/18:214

Myndighetssamverkan mot osund konkurrens

Arbetsmiljöverket har fått flera regeringsuppdrag i syfte att motverka osund konkurrens, bland annat att förstärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna och att genomföra riktade informationsinsatser mot berörda branscher och företag. Myndigheten har tagit initiativ till samverkan med ett antal svenska myndigheter som också berörs av problematiken.

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att under 2018-2020 utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Artikel: Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat 

Pressmeddelande: Myndigheter får uppdrag att stärka fusk och brottslighet i arbetslivet 

Rapport: Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018 (pdf på Polismyndighetens webbplats)

Artikel: En arbetsmarknad fri från brottslighet

Krav på personalliggare för att förebygga svartarbete

Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Skatteintäkter undandras och företag som använder sig av svart arbetskraft skaffar sig konkurrensfördelar framför de seriösa företagen. Svartarbete får också negativa följder för sysselsättning och produktivitet samt bidrar till social dumpning. För arbetstagarnas del kan svartarbete leda till sämre arbetsförhållanden, hälsorisker, sämre utvecklingsmöjligheter och inadekvat socialt skydd.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och syftar bl.a. till att förebygga svartarbete. Kravet på personalliggare innebär i korthet att företagaren måste anteckna i en personalliggare vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. I juli 2018 utökades kravet på personalliggare till fler branscher.  Systemet för personalliggare omfattar nu restaurang-, fordonsservice-, livsmedels- och tobaksgrossist-, skönhetsvårds-, tvätteri- och byggverksamhet.

Pressmeddelande: Personalliggare i fler verksamheter ska minska svartarbete

Personalliggare i fler verksamheter, prop. 2017/18:82

En svensk flygstrategi säkrar schysta villkor

Flyget har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i hela Sverige och för att tillgodose behovet av långväga resor, samtidigt som det är en utmaning för klimatet. Flygstrategin främjar en konstruktiv dialog med branschen, säkrar schysta villkor och en sund konkurrens, samtidigt som en hög flygsäkerhet behålls och minskar flygets klimat- och miljöpåverkan.

Informationsmaterial: En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Krafttag för ordning och reda på vägarna med skärpt beställaransvar

I dag finns problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. För att komma till rätta med problemen har regeringen beslutat om skärpta regler för beställare av internationella gods- och busstransporter och så kallade cabotagetransporter. Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Ökat beställaransvar för internationella transporter och ökade befogenheter för tulltjänstemän

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna, prop. 2017/18:209

EU-överenskommelse om transportfrågor

Det ska bli schystare arbetsvillkor för yrkeschaufförer och sund konkurrens inom transportnäringen. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna om nya regler för vägtransporter, vilka är en förutsättning för att skapa ordning och reda på vägarna.

Pressmeddelande: EU:s transportministrar nådde överenskommelse om transportfrågor

Europaparlementets webbplats: EU-parlamentet antar mobilitetspaketet

Fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikverket har fått i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. Säkrare uppställningsplatser behövs för att minska risken för stöld av diesel och gods samt för att öka tryggheten för yrkeschaufförer som stannar längs vägen för att vila.

Pressmeddelande: Regeringen vill ha fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Skärpta regler för taxi

Regeringen har lagt en proposition för nya regler om taxi. En ny taxikategori ska säkerställa att nya tekniska lösningar och affärsmodeller inte försämrar möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna i lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen om vägtrafikregister börjar gälla den 1 september 2020. Lagändringarna i taxitrafiklagen och fordonslagen börjar gälla den 1 januari 2021. 

En ny kategori av taxitrafik, prop. 2017/18:239

Pressmeddelande: Förslag om nya taxiregler till riksdagen

Regeringsbeslut om förordning om redovisningscentraler i taxitrafik

Regeringen arbetar för ordning och reda i taxibranschen. Genom den nya förordningen och ändringen i förordningen om vägtrafikregister tas ytterligare steg i reformen med att införa redovisningscentraler för taxitrafik.

Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik och Förordning (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, på riksdagens webbplats

Högre böter när transportbranschen bryter mot kör- och vilotider

Alla som arbetar i transportbranschen ska ha goda arbetsförhållanden. Ändringarna i förordningen om kör- och vilotider innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.

Pressmeddelande: Högre böter när transportbranschen bryter mot kör- och vilotider

Utökat mandat för myndigheter när transportföretag bryter mot reglerna på yrkestrafikområdet

När en förare eller ett transportföretag bryter mot gällande regler kan man låsa fast hjulen på fordonet, så kallad klampning. Regeringen har beslutat att det ska vara möjligt att låsa fast hjulen i 36 timmar istället för nuvarande 24 timmar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Snart möjligt att låsa fast hjul på fordon i 36 timmar

Prop. 2017/18:198, Förlängd klampning