En arbetsmarknad i förändring

Publicerad

Arbetslivet förändras och utmaningar på dagens arbetsmarknad gör att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas förutsättningar och behov förändras. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Foto: ABB

Utredning om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet. Utredaren skulle bland annat kartlägga vilka trender och nya former for arbete som förekommer i Sverige, analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga och se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter. Uppdraget har redovisats och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Pressmeddelande: Utredningar föreslår inrättande av ett nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

En moderniserad arbetsrätt

Sverige har hög sysselsättning jämfört med de flesta andra länder. Samtidigt finns flera utmaningar på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare behöver ökad flexibilitet och förutsägbarhet för att kunna anpassa sina verksamheter och arbetstagare behöver ett skydd som är anpassat för den nya arbetsmarknaden. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Utredningen ska bland annat ge förslag på tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och hur arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga kan stärkas inom ramen för anställningen.

En moderniserad arbetsrätt Dir. 2019:17

Pressmeddelande: Utredning tillsätts för att utreda arbetsrätten

Tryggare a-kassa

Regeringen förbättrar skyddet för den som blir arbetslös. Lagändringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Regeringen har för detta ändamål avsatt 60 miljoner kronor för 2019. Lagändringen trädde i kraft den 2 juli 2018.

Pressmeddelande: Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2017/18:152

Digitaliseringsstrategin

Regeringen har presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Informationsmaterial: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi