Ett arbetsliv fritt från brottslighet

Publicerad

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att samverka för att motverka bland annat grov organiserad brottslighet, penningtvätt och osund konkurrens.

Foto: Caia Image/Folio

Myndighetssamverkan mot fusk och brottslighet i arbetslivet

För att bekämpa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet krävs åtgärder inom flera politikområden. Regeringen har därför gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll på området. Uppdraget pågår under 2018-2020 och Arbetsmiljöverket samordnar och leder arbetet. I uppdraget ingår också att samråda med arbetsmarknadens parter. Uppdraget är en del av regeringens satsning på resurser för att stärka arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande: Arbetet mot osund konkurrens stärks med 18 miljoner kronor

Pressmeddelande: Myndigheter får uppdrag att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Regeringen har beslutat en förordning som innebär att arbetsmarknadens parter får möjlighet att söka statsbidrag hos Arbetsmiljöverket. Syftet med bidraget är att främja att parterna deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel har fördelats för både 2018 och 2019.

Pressmeddelande: Statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet

I december 2015 presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet. Bland annat fick tolv myndigheter inom och utanför rättsväsendet i uppdrag att utveckla sin samverkan mot organiserad brottslighet. I september 2017 slutredovisade de uppdraget och myndigheterna tar nu nästa steg i arbetet mot organiserad brottslighet. I dag riktar de även sina gemensamma krafter mot organiserad brottslighet i särskilt utsatta områden. De bedriver operativa insatser mot fler brottsområden och de har infört ett tydligt brottsförebyggande perspektiv i sitt arbete.

Följande myndigheter ingår i samverkan: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

En samlad insats mot organiserad brottslighet

Pressmeddelande: Slutredovisning av uppdrag om myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

Myndighetssamverkan mot penningtvätt

Under senare år har ett antal lagstiftningsändringar skett på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa och det straffrättsliga området. Hoten och utmaningarna ändrar sig hela tiden och det finns därför ett behov av en kontinuerligt löpande översyn av ett antal regelverk för att stärka de förhindrande och förebyggande åtgärderna.

Artikel: Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Proposition om arbetsplatsinspektioner för Polisen

Polismyndigheten ska få genomföra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Straffavgiften för arbetsgivare som utnyttjar den här typen av arbetskraft dubbleras också.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner, prop. 2017/18:176

Pressmeddelande: Polisen får utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner

Utredning om människohandel

Regeringen föreslår att straffrätten mot exploatering och människohandel skärps. I en lagrådsremiss föreslås att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri. Till grund för regeringens förslag ligger bland annat 2014 års människohandelsutredning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering, Prop. 2017/18:123.

Utredning om kvalificerad välfärdsbrottslighet

Grunden för en modern välfärdsstat som Sverige är att välfärden kommer alla till del. Alla ska betala skatt efter förmåga och få stöd när man behöver det. Men det kräver att alla medborgare litar på välfärden och att den inte kan missbrukas. Regeringen gav i september 2015 en utredare i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella. I maj 2017 lämnade utredaren sin rapport som varit ute på remiss och regeringen förbereder nu sina förslag till lagändringar.

Pressmeddelande: Utredare lämnar förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag, lagrådsremiss.

Tidigare insatser

Ökad kontroll vid registrering av olika företagsuppgifter

Enskilda företag används allt oftare av kriminella inom den organiserade brottsligheten. Företag kan bli kapade eller oavsiktligt användas för att göra affärer med kriminellt uppsåt. Nu ska det försvåras genom att Bolagsverket ökar kontrollerna redan vid registrering av olika företagsuppgifter. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott.

Pressmeddelande: Regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg