Den svenska arbetsmarknadsmodellen utvecklas

Publicerad

Regeringen har infört lagändringar för att stärka den svenska modellen, kollektivavtalens ställning och fredspliktsskapande funktion. Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige.

Foto: Maskot/Folio.

Nya utstationeringsregler för att stärka den svenska modellen

Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige (så kallad utstationering). Lagändringarna syftar till att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning och innebär att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder (med de begränsningar som följer av EU-rätten). Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni 2017.

Pressmeddelande: Nya utstationeringsregler för att stärka den svenska modellen

Nya utstationeringsregler, prop. 2016/17:107

Utökad fredsplikt på arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier. I syfte att stärka kollektivavtalets fredspliktsskapande funktion i den svenska arbetsmarknadsmodellen har regeringen beslutat om en proposition om utökad fredsplikt. Medbestämmandelagen ska ändras så att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot en arbetsgivare som redan är kollektivavtalsbunden och arbetsgivare och arbetstagare får utökad fredsplikt vid rättstvister. Genom regeringens proposition genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 augusti 2019.

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Prop. 2018/19:105

Pressmeddelande: Proposition om fredsplikt på arbetsmarknaden