Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige. En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet, där bland annat en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor ingår, är också en viktig del i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Aktuellt om ordning och reda på arbetsmarknaden

  • 30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor. Detta ska ge Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter stärkta möjligheter att arbeta fokuserat och gemensamt för att fortsätta stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Prioriteringar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Foto: Folio

En god arbetsmiljö

Regeringens utgångspunkt är att ingen ska riskera att dö, skadas eller bli sjuk på grund av sitt arbete och att arbetslivet inte ska medföra att människor slås ut i förtid på grund av fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Regeringen har därför tagit flera initiativ. Bland annat har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att analysera de omständigheter som föregick dödsolyckor i arbetslivet under 2018 och 2019 och Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin 2016–2020. Resultatet ska utgöra underlag för utformning av en ny arbetsmiljöstrategi.

Foto: Gorilla/Folio.

Insatser mot osund konkurrens

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. För att motverka det har regeringen tagit flera initiativ, bland annat gett ett uppdrag om myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen har införts för att motverka osund konkurrens.

Foto: Caia Image/Folio

Ett arbetsliv fritt från brottslighet

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att samverka för att motverka bland annat grov organiserad brottslighet, penningtvätt och osund konkurrens.

Foto: ABB

En arbetsmarknad i förändring

Arbetslivet förändras och utmaningar på dagens arbetsmarknad gör att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas förutsättningar och behov förändras. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Foto: Maskot/Folio.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen utvecklas

Regeringen har infört lagändringar för att stärka den svenska modellen, kollektivavtalens ställning och fredspliktsskapande funktion. Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Sverige påverkar i EU

Rörlighet ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet. Regeringen värnar principen om lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet.

Innehåll om Ordning och reda på arbetsmarknaden

Prenumerera

Totalt 233 träffar.