Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordefco.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet
  • Sverige ny ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

    Bild: Regeringskansliet

    Den 1 januari 2019 tog Sverige över ordförandeskapsklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och har i år funnits i sin nuvarande form i tio år och syftar till att förbättra ländernas försvarsförmåga och uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt.

Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019

Det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019 kommer att prioritera följande områden.

Nordefcos organisation

För att genomföra och driva de beslut som fattas inom Nordefco har de nordiska försvarsministrarna en styrnivå på departementsnivå till sitt förfogande, Policy Steering Committee, PSC.

Fördjupning och breddning av försvarssamarbetet

I Sverige finns en bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och internationell krishantering.

Ny vision för försvarssamarbetet Nordefco

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka vårt nationella försvar och förmågan att agera tillsammans.

Nordefco 10 år

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete på försvarsområdet bland annat inom ramen för internationella insatser i FN-regi och senare i Nato-insatser. Under kalla krigets dagar erbjöd i synnerhet deltagandet i FN:s fredsbevarande insatser en kanal för informationsutbyte och praktisk samverkan.