Foto:Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Utgångspunkter för planbeslutet

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Den trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen bidrar till att bygga Sverige starkt och hållbart för nuvarande och kommande generationer. Sverige ska ha en robust, miljöanpassad och pålitlig transportinfrastruktur som ligger i framkant när det kommer till innovativa och effektiva lösningar.

Bakgrund

Foto: Mostphotos

Proposition som ger inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen

Regeringen beslutade hösten 2016 om en infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Foto: Folio

Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet

På uppdrag av regeringen lämnade Trafikverket hösten 2017 sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth står i en hörsal
Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april 2018. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth genomförde dialoger med remissinstanser

Under våren 2018 genomförde infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med remissinstanser om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029.

Innehåll om nationell infrastrukturplan 2018-2029

Prenumerera

Totalt 20 träffar.