Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö och klimat

 • Isabella Lövin möter EU-kommissionens förste vice ordförande

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Den 24 september träffas miljö- och klimatminister Isabella Lövin och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans för ett digitalt möte om aktuella miljö- och klimatfrågor.

 • Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

  Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Folio

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien.
Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien. Foto: George Love/FN

Konventionen om biologisk mångfald

Syftet med konventionen om biologisk mångfald (CBD) är att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.

Innehåll om miljö och klimat

Prenumerera

Totalt 2533 träffar.

 • Isabella Lövin möter EU-kommissionens förste vice ordförande

  Den 24 september träffas miljö- och klimatminister Isabella Lövin och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans för ett digitalt möte om aktuella miljö- och klimatfrågor.

 • Tomas Eneroth gästar elflygdag i Göteborg

  Idag den 23 september gästar infrastrukturminister Tomas Eneroth Heart Aerospace i Göteborg och deras elflygdag. De kommer då presentera sitt arbete med att bygga Sveriges första elflygplan för passagerartrafik.

 • Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

  Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021. Förslagen i budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förlängt biogasstöd

  Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier

  För att accelerera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär bioekonomi med låga utsläpp av växthusgaser krävs tillgång till test- och demonstrationsmiljöer som påskyndar kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av RISE med 200 miljoner kronor 2021 för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks med stöd till arbetsmaskiner

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) förstärks med 50 miljoner kronor 2021. Stödet ska gå till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

  I budgetpropositionen för 2021 anslår regeringen 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (JTF) för programperioden 2021–2027. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar

  Industriella samarbetsprojekt är ett effektivt sätt att genom europeisk industripolitik stärka industriella ekosystem. Svenskt deltagande i industriella samarbetsprojekt stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och främjar en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en satsning om 200 miljoner kronor 2021, och beräknar att 200 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023–2027 behöver tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

  Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.