#Metoo

Att förebygga och bekämpa diskriminering och sexuella trakasserier i samhället kräver ett långsiktigt arbete. Berättelserna från metoo, som började höras under hösten 2017, synliggjorde att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället. Det visade att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Regeringen fortsätter därför sitt långsiktiga arbete för ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Här samlas en del av de åtgärder regeringen har vidtagit.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Vi måste fortsätta agera mot våld och trakasserier

    Åsa Lindhagen
    Åsa Lindhagen Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen: "När metoo-uppropen började höras under hösten 2017 blev det en ögonöppnare för många över hur oerhört stort problem vi har med våld och trakasserier mot kvinnor och flickor. Arbetet för att bekämpa diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter måste fortsätta."

Mer i samma ämne

Sveriges regering är feministisk. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet.

Brett arbete på alla samhällsnivåer krävs

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 2016 beslutade regeringen om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin omfattar sexuella trakasserier och har ett särskilt fokus på våldsförebyggande insatser och på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Arbetsgivare ska ha kännedom om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter genom så kallade aktiva åtgärder. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen. Regeringen gav 2018 Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om det ansvar som ställs på arbetsgivare med förebyggande arbete. Myndigheterna fick förnyade uppdrag i juli 2019. Regeringen vill också se skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier och har därför tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99).

En samtyckeskultur ska etableras

I december 2017 föreslog regeringen en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. Den nya lagstiftningen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 2018. Sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt är det olagligt. Det krävs alltså inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Den nya sexualbrottslagstiftningen innebär också ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Detta innebär att man kan dömas för övergrepp när man borde insett risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen. För att det ska ske en verklig förändring måste lagstiftningen få genomslag i hela samhället. En samtyckeskultur ska etableras.

Innehåll om #Metoo

Prenumerera

Totalt 69 träffar.