Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ansvarigt statsråd

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om landsbygd, livsmedel och areella näringar

 • Landsbygdsministern kommenterar livsmedelsförsörjningen i landet

  Regeringen håller tät kontakt med livsmedelsbranschen för att skapa en gemensam bild av läget. Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommenterar läget i filmen.

 • Information om livsmedelsförsörjningen i Sverige med anledning av det nya coronaviruset

  Den 12 mars kallade landsbygdsminister Jennie Nilsson till ett möte med livsmedelssektorn för att få en bild av aktörernas beredskapsförmåga med anledning av utbrottet av covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset.

Innehåll om areella näringar, landsbygd och livsmedel

Prenumerera

Totalt 1451 träffar.

 • Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

  En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 5 miljoner kronor per år från 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

  I Dalarna är en halv miljon hektar produktiv skogsmark kraftigt ägosplittrad. För att öka takten i omarronderingen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkning på 10 miljoner kr för 2021 och därefter 20 miljoner kr årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förlängt biogasstöd

  Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

  Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

  Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Naturnära jobb i hela landet

  För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten kopplad till covid-19-utbrottet hos personer långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.