Delmål 5: Jämställd hälsa

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället.

Ansvariga statsråd
Åsa Lindhagen
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

 • Fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa

  Illustration: Annika Carlsson

  Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård.

  När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg. Det obetalda omsorgsarbetet omfattas av delmålet en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Barnomsorgen omfattas av delmålet Jämställd utbildning.

Mål för regeringens jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål.

Innehåll om jämställdhetsmål 5: Jämställd hälsa

Prenumerera

Totalt 30 träffar.

 • Överenskommelse om äldreomsorg ska utvärderas

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Myndigheten ska bedöma hur digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektivitet.

 • Mer kunskap om klimakterievården

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva vilka insatser som ges i primärvården och den gynekologiska specialistvården vid klimakteriebesvär. Myndigheten ska även bedöma behovet av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling till patienter med klimakteriebesvär.

 • Bättre vård vid vestibulit

  Socialstyrelsen ska utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan primärvård och specialistvård för patienter med vestibulit. Uppdraget är en del av regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

 • Regeringen satsar för kvinnors hälsa

  Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Uppdragen är en del i regeringens satsning på kvinnors hälsa.

 • Insatser för kvinnors hälsa

  Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Regeringen genomför därför flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor.

 • Stärkta resultat inom förlossningsvården

  Under 2018 fördelades 1,8 miljarder till regionerna för att kvinnor och deras familjer ska få en tryggare vård – före, under och efter graviditeten. Resultatet är ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings rapport om regionernas satsningar som nu lämnats till regeringen.

 • Idrottsminister Annika Strandhäll tog emot rapport om jämställd idrott

  Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är ojämn och idrotten har en lång väg kvar innan den är jämställd. Det visar den rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) som idag den 8 maj överlämnades till idrottsminister Annika Strandhäll.

 • Staten och SKL i treårig överenskommelse för stärkt jämställdhetsarbete

  För att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat om en ny treårig överenskommelse. Under samtliga tre år kommer det jämställdhetspolitiska delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus och insatser mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Valåret 2018 kommer även insatser som relaterar till delmålet En jämn fördelning av makt och inflytande att prioriteras.

 • Treårig överenskommelse mellan staten och SKL om jämställdhetsarbetet

  Jämställd hälsa och kvinnofrid står i fokus för en ny treårig överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått.

 • Hur jämlik är svensk idrott?

  Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet, hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottande, samt även föra fram goda exempel.