Innehållet publicerades under perioden

-

Författningsarbete i Finland

Publicerad

I Finland pågår ett författningsarbete avseende de rättsliga förutsättningarna för att lämna respektive begära internationellt bistånd, inklusive militärt bistånd.

Den finska riksdagen behandlar för närvarande tre propositioner om internationellt bistånd. Den första propositionen innehåller ett förslag om en ny lag med bestämmelser om beslutsprocessen när det gäller lämnande av eller begäran om internationellt bistånd. I korthet går förslaget ut på att beslut ska fattas av presidenten eller den finska regeringen, beroende på omständigheterna. Den andra propositionen innehåller lagstiftning som i större utsträckning än i dagsläget ger den finska försvarsmakten förutsättningar att lämna internationellt bistånd och delta i annan internationell verksamhet. Därutöver innehåller lagförslaget vissa bestämmelser om mottagandet av internationellt bistånd. Den tredje propositionen innehåller bestämmelser om internationellt bistånd på inrikesministeriets område.

Det ska understrykas att den finska lagstiftningen, och därmed behoven av lagstiftningsåtgärder, skiljer sig från de svenska förhållandena. T.ex. medger inte gällande finsk lagstiftning vissa beslut om bistånd till andra länder, t.ex. i form av militärt stöd till annat land inom ramen för terrritorialövervakningssamarbete eller för att möta väpnat angrepp den andra staten. Lagstiftningen måste därför kompletteras med bestämmelser i detta avseende. Svensk lagstiftning innehåller inte motsvarande begränsningar.

Att lagstiftningsarbetet i Sverige och Finland skiljer sig åt handlar alltså att vi – trots våra likheter – har olika system, olika gällande lagstiftning och olika behov.