Mål med samarbetet

Publicerad

Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen.

Samarbetet grundar sig på förtroende och långsiktigt arbete länderna emellan. Även om samarbetet inte innebär några försvarsförpliktelser finns inga begränsningar för inom vilka områden och på vilket sätt samarbetet kan utvecklas.

Det fördjupade försvarssamarbetet omfattar även operativ planering och förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier. Exempel på dessa kan vara hävdandet av den territoriella integriteten eller utövandet av rätten till kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas kan länderna agera gemensamt. Genom att skapa en handlingsfrihet att agera gemensamt höjs tröskeln för incidenter och angrepp.

Försvarssamarbetet Sverige-Finland