Försvarssamarbete i praktiken

Publicerad

Från svensk sida har regeringen sedan 2015 lämnat styrning till Försvarsmakten avseende fördjupat försvarssamarbete med Finland, dels i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för perioden 2016–2020, dels i regleringsbrev till myndigheten. Därutöver har regeringen fattat ett antal separata beslut som syftat till att fördjupa samarbetet med Finland inom ett antal specifika samarbetsområden.

På försvarsmaktsnivå pågår samarbete inom samtliga stridskrafter. Samarbetet rör bland annat övning och utbildning, upprättande av förmåga att genomföra gemensamma operationer, luft- och sjöövervakning, säkra kommunikationer och gemensam användning av militär infrastruktur.

Övningssamarbetet mellan Sverige och Finland är väletablerat och omfattande. Ett arbete bedrivs för att hitta gemensamma lösningar avseende till exempel säker kommunikation och nyttjande av respektive lands hamnar och flygbaser.

I oktober 2017 deltog det svenska flygvapnet i den finska flygvapenövningen Ruska. I övningen deltog en svensk JAS 39 Gripen-division för första gången som en integrerad del i luftförsvaret av Finland. Finland deltog på motsvarande sätt i den svenska försvarsövningen Aurora 17 med finska stridsflygplan som för första gången deltog integrerat i det svenska luftförsvaret. På veckobasis sker även omfattande övningssamarbete inom ramen för Cross Border Training.

Den svensk-finska gemensamma marina stridsgruppen (Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG) har under 2017 uppnått initial operativ förmåga vilket innebär att stridsgruppen nu har förmåga att sjöövervaka och skydda sjöförbindelser. Arbete pågår med att fortsatt utveckla SFNTG med målsättningen att kunna deklarera full operativ förmåga (FOC) år 2023. Genom sjöövervakningssamarbetet Sea Surveillance Cooperation Finland-Sweden (SUCFIS) delar Sverige och Finland sjölägesbild.

Fokus för arméstridskrafterna ligger på att öka de båda ländernas förmåga att kunna verka med nationella förband i ett gemensamt operationsområde, något som bland annat övades i och med det finska deltagandet i Aurora 17.

Försvarssamarbetet Sverige-Finland