Statsråden i regeringen står med smittsäkert avstånd från varandra på ett trädäck på en innergård.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Porträttbild av statsminister och jämställdhetsministern
–Jämställdhet är en rättvisefråga. Vi ser ojämställdheten som råder mellan kvinnor och män som ett samhällsproblem. Och där kan politiken skapa förändringar, säger statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Feministisk politik ska göra skillnad i människors liv och vardag

Sedan den 21 januari 2019 har Sverige en ny feministisk regering. – Med vår politik ska vi bygga ett samhälle där alla människor har samma värde, samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och där kön inte begränsar någon, säger statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Illustration: Annika Carlsson

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Foto på man och två barn.
Jämställdhetsintegrering. Foto: Folio

Så här jobbar regeringen för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk politik för ett jämställt samhälle

Statsminister Stefan Löfven: "Det är med kraft och stolthet som jag fortsätter att leda arbetet i vår feministiska regering. Arbetet förpliktigar alla statsråd i regeringen att bidra till att utveckla och genomföra en politik som ger kvinnor och män, flickor och pojkar samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så bygger vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Krafttag mot våldet

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen: ”Alla människor ska vara trygga i sitt eget hem. Vi måste stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Våldsutsatta vuxna och barn ska snabbt få stöd och hjälp. Vi behöver även arbeta förebyggande mot destruktiva maskulinitetsnormer och se till att personer som utövar våld slutar med det.”

EU- och handelsminister Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Utrikesminister Ann Linde: "Under de år som Sverige har drivit en feministisk utrikespolitik har det blivit tydligt att den behövs och fungerar. Den behövs, eftersom kvinnor har det sämre ställd än män över hela världen: sämre rättigheter, sämre representation, mindre resurser. Erfarenheten visar också att den fungerar. Sverige har gjort skillnad i miljontals kvinnors liv, bland annat genom vårt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genom vårt engagemang för kvinnligt deltagande i fredsprocesser och genom att främja kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter. Intresset från omvärlden är stort, och fler länder, som Frankrike, Kanada och Mexiko har inspirerats av oss. Jag kommer att driva den feministiska utrikespolitiken vidare, med full kraft över hela världen."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling

Finansminister Magdalena Andersson: "Att fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete är viktigt för samhällsekonomin men ännu viktigare för jämställdheten. Oavsett var du är född har du rätt göra samma resa mot självbestämmande genom egen inkomst, som många kvinnor gjorde i Sverige på 50-, 60- och 70-talet."

Lena Hallengren
Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stärkt jämställdhet i välfärden

Socialminister Lena Hallengren: "Den generella välfärden har varit och är avgörande för Sveriges framgångsrika jämställdhetsarbete. Vårt land ska ha en sjukvård och äldreomsorg i absolut toppklass. En majoritet av de som arbetar inom välfärden är kvinnor och genom deras, många gånger hårda, arbete så får de Sverige att fungera. Dessa kvinnor och män ska ha ett välfungerande arbetsliv där de kan må bra fram till och efter pensionen."

Porträttbild av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: "Förra mandatperioden infördes den strängaste sexualbrottslagstiftningen som Sverige någonsin haft. Sverige har nu en samtyckeslag, strängare straff och bättre stöd för brottsoffer. För att förebygga våldet behövs också fler tidiga insatser och att vi fortsätter stödja kvinno- och brottsofferjourerna. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras."

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halva makten, hela lönen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: "Ett jämställt arbetsliv är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas. Föräldraansvaret måste bli jämlikt och alla ska kunna kombinera karriär och familj. Vi måste fortsätta ta krafttag mot den ojämställdhet som leder till att kvinnor har högre sjuktal än män. Både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö."

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister Isabella Lövin.
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En giftfri miljö är en viktig jämställdhetsfråga

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin: "Miljö och hållbarhet är jämställdhetsfrågor. Runt om i världen ser vi hur flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av resultaten av klimatförändringar. Trots detta är kvinnor underrepresenterade i de forum där beslut som påverkar klimatet och i förlängningen människors vardag fattas. Kvinnor i fertil ålder och barn är också de som är särskilt känsliga för påverkan från farliga ämnen över hela världen. Genom att skydda de mest sårbara grupperna skapar vi en bra miljö för alla."

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ojämställdheten i samhället påverkar oss hela livet

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi: "Ojämställdhet slår mot människor genom hela livet. Vi måste få till ett mer jämställt ansvar för barn och familj, öka jämställdheten på arbetsmarknaden så att kvinnor inte är överrepresenterade i ohälsa och minska lönegapet mellan kvinnor och män för att utjämna pensionsskillnader. Kampen för ett jämställt samhälle måste ske genom livets alla skeden."

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk handelspolitik

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg: "Det är smart att investera i jämlikhet. Det finns nog inget större slöseri i världen än att utesluta kvinnor från ekonomiska möjligheter. Jämlikhet är inte bara smart och rätt, utan också bra för ekonomin. När kvinnor deltar på arbetsmarknaden, som anställda eller entreprenörer, får de mer makt över sina egna liv och samhället stärks som helhet. Sverige ska driva en feministisk handelspolitik. Det betyder att alla handelsavtal måste jämställdhetsanalyseras."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utvecklingspolitik

Minister för internationellt utvecklingsarbete Peter Eriksson: "Kvinnor och flickor utsätts fortfarande för systematisk diskriminering och underordning världen över. De senaste åren har vi dessutom sett bakslag för arbetet med global jämställdhet och flickors och kvinnors möjligheter till egenmakt och självständighet. Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik fungerar som en motkraft och är livsnödvändig för otaliga kvinnor och flickor. Jag är stolt över att företräda Sveriges feministiska regering och kommer att ägna min fulla kraft åt att driva frågorna."

Porträttbild på statsrådet Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige ska bli världens mest jämställda land

Infrastrukturminister Tomas Eneroth: "Just nu pågår det en jämställdhetsbacklash i världen och vi ska göra allt vad vi kan för att vända den trenden. Jag vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämställda land. Alla våra myndigheter ska redogöra för hur de på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom sektorn och inom myndigheten"

Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för alla

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans: ”Me too har satt ljuset på sexuella trakasserier och övergrepp. Alltför många otrygga anställningar finns på universitet och högskolor och forskningen visar att det gör kvinnor extra utsatta. För många tiger om trakasserier för att rädda den egna karriären eller utbildningen. Inom akademin måste det vara högt i tak så att oegentligheter kan lyftas fram och åtgärdas direkt. Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för både studenter och anställda. Jag vill skapa trygga högskolor där kvinnor och män ska kunna verka på lika villkor och ha samma möjligheter till en akademisk karriär.”

Civilminister Lena Micko.
Civilminister Lena Micko. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Aktivt jämställdhetsarbete en självklarhet i en modern statsförvaltning

Civilminister Lena Micko: ”Som ansvarig för den statliga arbetsgivarpolitiken är jag stolt över att andelen kvinnliga chefer inom statsförvaltningen fortsätter att öka, samt att andelen kvinnor som arbetar deltid inom staten minskar. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar inom staten har mer än halverats sedan millennieskiftet, men det finns fortfarande mycket att göra på jämställdhetsområdet. För mig är det en självklarhet att staten som arbetsgivare ska präglas av ett aktivt jämställdhetsarbete.”

Porträttbild av inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: "För att kvinnor och män ska kunna ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv är det grundläggande att alla känner sig fria att leva precis som de vill. Så ser det dessvärre inte ut idag, när kvinnor är de som känner sig allra mest otrygga och andelen kvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott ökar. Att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet är därför helt avgörande för att klara de jämställdhetspolitiska målen. Vägen dit handlar om fler polisanställda och att ge polisen bättre och skarpare verktyg i form av träffsäker och nödvändig lagstiftning. Ett arbete som vi påbörjat men där mycket mer kommer att krävas under mandatperioden."

Porträttfoto på Amanda Lind
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Grunden i vår demokrati är alla människors lika värde.

Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind: ”Jämställdhet är en förutsättning för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Metoo-uppropen visade att det är långt kvar tills det är verklighet. Vi har mycket arbete kvar att göra för att tystnadskulturer ska brytas permanent och för att sätta stopp för diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. I Sverige ska det inte spela någon roll vem du är, du ska ha möjlighet att delta i vår demokrati och uttrycka dina åsikter, utöva och uppleva kultur och idrott.”

Porträttbild på statsrådet.
Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statliga bolag visar vägen till jämställdhet

Näringsminister Ibrahim Baylan: "Jämställdhet och hållbarhet är områden där regeringen i styrningen av de statliga bolagen gått före. I dag är den statliga bolagsportföljen en av världens kanske mest jämställda vad gäller bland annat styrelsesammansättning. Frågan om jämställdhet är viktig för ett dynamiskt och framgångsrikt näringsliv. Jag vill fortsätta driva på så att de statliga bolagen tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter."

Porträttbild på statsrådet Jennie Nilsson.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lika villkor över hela landet – för alla

Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "För mig är det självklart att villkoren för att kunna bo och verka över hela landet ska vara jämlika. Oavsett kön och i vilken del av landet man bor i. Vi måste gemensamt förbättra jämställdheten i flera av branscherna inom mitt ansvarsområde, förstärka välfärden på landsbygden och se till att fler – inte minst kvinnor – ska kunna bo och leva på svensk landsbygd."

Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lika rättigheter och skyldigheter

Försvarsminister Peter Hultqvist: "Jämställdhet handlar lika mycket om lika rättigheter som lika skyldigheter. Att den återaktiverade totalförsvarsplikten är lika för både män och kvinnor är väldigt positivt. Det är både rätt i sak och leder till ett bättre och starkare försvar."

Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildning ska vara fri från trånga könsroller

Utbildningsminister Anna Ekström: ”Alla ska ha rätt till utbildning. Varje människa ska kunna forma sitt liv utan att begränsas av trånga könsroller.”

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En mer jämställd bygg-och anläggningsbransch ger ett bättre samhällsbygge

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund: ”Bygg- och anläggningsbranschen behöver bli mer jämställd. Det är viktigt inte minst för att locka fler unga, både män och kvinnor, att jobba där.”

Pressbild på Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren. Bild tagen i januari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ett Europa där alla har samma möjligheter

EU-minister Hans Dahlgren: ”Jag vill ha ett Europa där kvinnors plats på arbetsmarknaden är självklar. Där flickor och pojkar har samma möjligheter och där villkoren är jämställda. Jämställdhet är en självklar princip i det europeiska samarbetet, men EU kan ännu bättre. Beslut som fattas i EU påverkar alla medborgare, och jämställdhet måste tas in i de beslut som tas. Jämställdhetsaspekter behövs, både i budgetarbetet och i konkreta lagförslag. Jag ska fortsätta att arbeta för att stärka jämställdhetsperspektivet inom alla politikområden i EU.”

Porträttbild av statsrådet Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fler kvinnor på våra it-utbildningar

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman: "Sverige är ett framgångsland inom digitalisering, men för att bibehålla vår position behöver vi fler digitala specialister. En viktig del i att åstadkomma detta är att verka för att fler kvinnor väljer att gå it-utbildningar. Vi behöver lyfta fram de kvinnliga förebilder vi har på området i dag och vi behöver fler. Allas kompetens behövs för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."

Innehåll om feministisk regering

Prenumerera

Totalt 976 träffar.