Gruppbild regeringen 2019
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som samhället står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk utveckling. Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk politik för ett jämställt samhälle

Statsminister Stefan Löfven: "Det är med kraft och stolthet som jag fortsätter att leda arbetet i vår feministiska regering. Arbetet förpliktigar alla statsråd i regeringen att bidra till att utveckla och genomföra en politik som ger kvinnor och män, flickor och pojkar samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så bygger vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige."

Åsa Lindhagen
Åsa Lindhagen Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Krafttag mot våldet

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen: ”Alla människor ska vara trygga i sitt eget hem. Jag vill stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersvåldet. Våldsutsatta vuxna och barn ska snabbt få stöd och hjälp. Vi behöver även arbeta förebyggande, öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt se till personer som utövar våld slutar med det.”

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Utrikesminister Margot Wallström: "Den feministiska utrikespolitiken har fått stort genomslag. Vi ser hur olika länder och aktörer tar efter. Nu ska vi ytterligare utveckla och fördjupa politiken. Det kommer bland annat att handla om satsningar på kvinnors ekonomiska rättigheter, SRHR och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Inom alla dessa områden är det centralt att främja kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling

Finansminister Magdalena Andersson: "Att fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete är viktigt för samhällsekonomin men ännu viktigare för jämställdheten. Oavsett var du är född har du rätt göra samma resa mot självbestämmande genom egen inkomst, som många kvinnor gjorde i Sverige på 50-, 60- och 70-talet."

Lena Hallengren
Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stärkt jämställdhet i välfärden

Socialminister Lena Hallengren: "Den generella välfärden har varit och är avgörande för Sveriges framgångsrika jämställdhetsarbete. Vårt land ska ha en sjukvård och äldreomsorg i absolut toppklass. En majoritet av de som arbetar inom välfärden är kvinnor och genom deras, många gånger hårda, arbete så får de Sverige att fungera. Dessa kvinnor och män ska ha ett välfungerande arbetsliv där de kan må bra fram till och efter pensionen."

Porträttbild av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: "Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras. Förra året infördes den strängaste sexualbrottslagstiftningen som Sverige någonsin haft. Sverige har nu en samtyckeslag, strängare straff och bättre stöd för brottsoffer. För att förebygga våldet behövs också fler tidiga insatser och att vi fortsätter stödja kvinno- och brottsofferjourerna."

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halva makten, hela lönen

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: ”Mitt mål är att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Under föregående mandatperiod ökade kvinnors sysselsättningsgrad, särskilt bland utrikes födda. Det är ett steg i rätt riktning. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden och föräldraansvaret måste delas jämlikt. Kvinnor har större sjuktal än män. Det behövs krafttag för att förbättra kvinnors fysiska och psykosociala arbetsmiljö.”

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister Isabella Lövin.
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En giftfri miljö är en viktig jämställdhetsfråga

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin: "Miljö och hållbarhet är jämställdhetsfrågor. Runt om i världen ser vi hur flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av resultaten av klimatförändringar. Trots detta är kvinnor underrepresenterade i de forum där beslut som påverkar klimatet och i förlängningen människors vardag. Kvinnor i fertil ålder och barn är också de som är särskilt känsliga för påverkan från farliga ämnen över hela världen. Genom att skydda de mest sårbara grupperna skapar vi en bra miljö för alla."

Porträttfoto på Annika Strandhäll
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ojämställdheten i samhället påverkar oss hela livet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: ”För att bryta ojämställdheten måste vi angripa från många håll samtidigt. Vi måste få till ett mer jämställt ansvar för barn och familj, ett mer jämställt arbetsliv där kvinnor inte är överrepresenterade i ohälsa och mer jämställda löner så att pensionerna till slut också kan bli det. Allt hänger ihop.”

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Feministisk handelspolitik

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde: "Jämställdhet är inte bara rätt, det är också ekonomiskt smart. När kvinnor och flickor har jämlik tillgång till ekonomin och arbetsmarknaden leder det också till mer hållbar tillväxt och utveckling. Därför har vi tagit fram ett verktyg för att analysera handelsavtal utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och därför arbetar vi vidare för att bryta ny mark för kvinnor och flickor på det ekonomiska området. Diskriminerade lagar och stereotyper som hindrar kvinnors ekonomiska delaktighet måste motarbetas."

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utvecklingspolitik

Minister för internationellt utvecklingsarbete Peter Eriksson: "Kvinnor och flickor utsätts fortfarande för systematisk diskriminering och underordning världen över. De senaste åren har vi dessutom sett bakslag för arbetet med global jämställdhet och flickors och kvinnors möjligheter till egenmakt och självständighet. Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik fungerar som en motkraft och är livsnödvändig för otaliga kvinnor och flickor. Jag är stolt över att företräda Sveriges feministiska regering och kommer att ägna min fulla kraft åt att driva frågorna."

Porträttbild på statsrådet Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige ska bli världens mest jämställda land

Infrastrukturminister Tomas Eneroth: "Transportbranschen måste bli mer jämställd. Att driva jämställdhetsarbete är inte bara rätt sak att göra utan en överlevnadsfråga för hela branschen. Det handlar om skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska upptäcka sjöfarten, flyget, järnvägen och åkerinäringen. Det är dit en ska vilja söka sig, utvecklas i och stanna kvar i. Branschen måste öka takten. Det kommer jag ständigt att påminna om. Sverige ska bli världens mest jämställda land."

Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för alla

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans: ”Me too har satt ljuset på sexuella trakasserier och övergrepp. Alltför många otrygga anställningar finns på universitet och högskolor och forskningen visar att det gör kvinnor extra utsatta. För många tiger om trakasserier för att rädda den egna karriären eller utbildningen. Inom akademin måste det vara högt i tak så att oegentligheter kan lyftas fram och åtgärdas direkt. Nolltolerans mot sexuella trakasserier ska självklart gälla för både studenter och anställda. Jag vill skapa trygga högskolor där kvinnor och män ska kunna verka på lika villkor och ha samma möjligheter till en akademisk karriär.”

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Aktivt jämställdhetsarbete en självklarhet i en modern statsförvaltning

Civilminister Ardalan Shekarabi: "Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Regeringen har satt upp ett antal delmål för de statliga arbetsgivarna. Bland annat ska andelen kvinnor på ledande befattningar öka och vidare ska löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska. Resultatutvecklingen på båda dessa områden är trendmässigt positiv. Vad gäller myndighetschefer som regeringen anställer är könsfördelningen jämn samtidigt som kvinnorna sedan något år tillbaka är något fler till antalet."

Porträttbild av inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: "För att kvinnor och män ska kunna ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv är det grundläggande att alla känner sig fria att leva precis som de vill. Så ser det dessvärre inte ut idag, när kvinnor är de som känner sig allra mest otrygga och andelen kvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott ökar. Att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet är därför helt avgörande för att klara de jämställdhetspolitiska målen. Vägen dit handlar om fler polisanställda och att ge polisen bättre och skarpare verktyg i form av träffsäker och nödvändig lagstiftning. Ett arbete som vi påbörjat men där mycket mer kommer att krävas under mandatperioden."

Porträttfoto på Amanda Lind
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Grunden i vår demokrati är alla människors lika värde.

Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind: ”Jämställdhet är en förutsättning för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Metoo-uppropen visade att det är långt kvar tills det är verklighet. Vi har mycket arbete kvar att göra för att tystnadskulturer ska brytas permanent och för att sätta stopp för diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. I Sverige ska det inte spela någon roll vem du är, du ska ha möjlighet att delta i vår demokrati och uttrycka dina åsikter, utöva och uppleva kultur och idrott.”

Porträttbild på statsrådet.
Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statliga bolag visar vägen till jämställdhet

Näringsminister Ibrahim Baylan: "Jämställdhet och hållbarhet är områden där regeringen i styrningen av de statliga bolagen gått före. I dag är den statliga bolagsportföljen en av världens kanske mest jämställda vad gäller bland annat styrelsesammansättning. Frågan om jämställdhet är viktig för ett dynamiskt och framgångsrikt näringsliv. Jag vill fortsätta driva på så att de statliga bolagen tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter."

Porträttbild på statsrådet Jennie Nilsson.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lika villkor över hela landet – för alla

Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "För mig är det självklart att villkoren för att kunna bo och verka över hela landet ska vara jämlika. Oavsett kön och i vilken del av landet man bor i. Vi måste gemensamt förbättra jämställdheten i flera av branscherna inom mitt ansvarsområde, förstärka välfärden på landsbygden och se till att fler – inte minst kvinnor – ska kunna bo och leva på svensk landsbygd."

Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Bild tagen februari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lika rättigheter och skyldigheter

Försvarsminister Peter Hultqvist: "Jämställdhet handlar lika mycket om lika rättigheter som lika skyldigheter. Att den återaktiverade totalförsvarsplikten är lika för både män och kvinnor är väldigt positivt. Det är både rätt i sak och leder till ett bättre och starkare försvar."

Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildning ska vara fri från trånga könsroller

Utbildningsminister Anna Ekström: ”Alla ska ha rätt till utbildning. Varje människa ska kunna forma sitt liv utan att begränsas av trånga könsroller.”

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En mer jämställd bygg-och anläggningsbransch ger ett bättre samhällsbygge

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund: ”Bygg- och anläggningsbranschen behöver bli mer jämställd. Det är viktigt inte minst för att locka fler unga, både män och kvinnor, att jobba där.”

Pressbild på Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren. Bild tagen i januari 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ett jämställt Europa med trygghet och välstånd

EU-minister Hans Dahlgren: "Vi arbetar för ett Europa där kvinnors plats på arbetsmarknaden är självklar, där villkoren är jämställda och skapar trygghet och välstånd för vanligt folk. Där rättvisa, tillväxt och sammanhållning går hand i hand.”

Porträttbild av statsrådet Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fler kvinnor på våra it-utbildningar

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman: "Sverige är ett framgångsland inom digitalisering, men för att bibehålla vår position behöver vi fler digitala specialister. En viktig del i att åstadkomma detta är att verka för att fler kvinnor väljer att gå it-utbildningar. Vi behöver lyfta fram de kvinnliga förebilder vi har på området i dag och vi behöver fler. Allas kompetens behövs för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter."

Innehåll om feministisk regering

Prenumerera

Totalt 837 träffar.