Brottsförebyggande åtgärder och tidiga insatser

Publicerad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs åtgärder som inte bara riktas mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Därför stärker regeringen det brottsförebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Foto: TT

– Regeringens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att åstadkomma det så behövs ett starkt lokalt brottsförebyggande arbete, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Urval av regeringens brottsförebyggande insatser

Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

Skolverket och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att rikta särskilda satsningar mot barn och unga i socialt utsatta områden som riskerar att hamna i kriminalitet, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Pressmeddelande: Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

Ungdomsövervakning nytt straff för unga

Regeringen föreslår ett nytt straff för ungdomsbrottslingar: ungdomsövervakning. Detta innebär bland annat ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest, och ska övervakas med fotboja.

Pressmeddelande: Ungdomsövervakning ny påföljd för unga lagöverträdare

Möjlighet för socialtjänsten att gripa in tidigare och i fler situationer

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå hur det kan bli enklare för socialtjänsten att hjälpa barn och unga utan samtycke från vårdnadshavare då det saknas förutsättningar att besluta om tvångsvård.

Pressmeddelande: Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa

Center mot våldsbejakande extremism

2018 inrättade regeringen ett Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet. CVE ska förebygga våldsbejakande extremism genom att bland annat stötta och samordna arbete på nationell, regional och lokal nivå, samt samla in och sprida kunskap.

Pressmeddelande: Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Ett nationellt avhopparprogram

Regeringen har gett Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram för att bättre stötta dem som vill lämna kriminella miljöer.

Pressmeddelande: Beslut om ett nationellt avhopparprogram

Effektiviserat arbete mot penningtvätt

En utredning ska se över huruvida Finansinspektionen, banker och myndigheter har de verktyg de behöver i arbetet mot penningtvätt.

Pressmeddelande: Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagstiftning om brottsförebyggande ansvar för kommuner

Kommunerna har en central roll för att förebygga lokal brottslighet. Arbetet görs dock idag på frivillig basis. En utredare ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar kan utformas för att säkra att brottsförebyggande arbete bedrivs i alla kommuner.

Pressmeddelande: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Brottsförebyggande insatser delas ofta in i social och situationell brottsprevention. Sociala insatser minskar benägenheten eller motivationen att begå brott. Situationella insatser försvårar att genomföra brott, eller ökar upptäcktsrisken.

Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) är ett nationellt brottsförebyggande program. Det har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Brottsförebyggande rådet: brottsförebyggande arbete på nationell nivå

2015 förstärktes Brottsförebyggande rådets (Brå) ansvar för nationellt stöd och samordning. Brå har sedan dess bland annat inrättat ett nationellt nätverk med berörda myndigheter och tagit fram utbildning om brottsförebyggande arbete.

Brå lämnar årligen en rapport till regeringen om hur det brottsförebyggande arbetet fortlöper.

Länsstyrelserna: brottsförebyggande arbete på regional nivå

Sedan 1 januari 2017 ansvarar länsstyrelserna för samordning och stöd inom brottsförebyggande arbete på regional nivå. De utvecklar bidrar bland annat samarbete och erfarenhetsutbyte, samt stödjer kompetensutveckling och kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Länsstyrelserna lämnar årligen en samlad redovisning till Brå av det arbete som bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län.