Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 135 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 630 miljarder kronor.

Ansvariga för bolag med statligt ägande

Ansvarigt statsråd

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bolag med statligt ägande

 • Resultatförbättring för statligt ägda bolag

  Rapporten för den statliga bolagsportföljen, januari-december 2018, visar en ökad omsättning på 9,3 procent. Resultatet efter skatt har också ökat och uppgår till 38,9 miljarder kronor. Utdelningarna ligger i linje med föregående år och förväntas uppgå till cirka 20 miljarder.

Förvaltningsorganisation

Näringsdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning.

Så styrs bolagen

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Rapportering

Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen. Regeringskansliet ger årligen även ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande.

Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Innehåll om bolag med statligt ägande

Prenumerera

Totalt 147 träffar.

 • Staten tar över hela ägandet i Visit Sweden AB

  Nya förutsättningar och en förändrad marknad gör att Visit Sweden AB möter andra utmaningar idag än tidigare. Därför har Svensk Turism AB beslutat att sälja sin ägarandel i Visit Sweden till svenska staten. Därmed tar staten över hela ägandet i Visit Sweden.

 • Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25)

  Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Näringsdepartementet på promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

 • Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande

  Utredningen bedömer att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller enheter respektive de som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. Bolagen med statligt ägande ska därför ställa krav på leverantörers arbetsvillkor vid inköp som överstiger tröskelvärdet för central upphandlande myndighets upphandling av varor och tjänster enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, vilket f.n. motsvarar cirka 1,36 miljoner kronor. Bolagen med statligt ägande ska ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer när behov av det föreligger.

 • Näringsministern och landsbygdsministern i Almedalen

  Under Almedalsveckan medverkar näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson i olika seminarier och evenemang som berör bl.a. hållbarhet, näringsliv, landsbygd, innovation, livsmedel och regional tillväxt.

 • Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor

  Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleksordning. Efter årsstämmorna 2019 är kvinnor för första gången i majoritet på ordförandeposterna (54 procent).

 • 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande, Skr. 2018/19:140

  I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2018/19. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

 • Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2018

  Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade.

 • Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet, Skr. 2018/19:123

  I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering (RiR 2019:7). Riksrevisionen har granskat om regeringens och Almi Företagspartner AB:s (Almi) arbete med Almis uppdrag om kvinnors företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Almi strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt, men att det råder otydligheter i regeringens styrning och i Almis återrapportering till regeringen. Riksrevisionen har gjort iakttagelser inom fyra områden: att Almis ägaranvisning inte beaktar de jämställdhetspolitiska målen och inte heller klargör hur uppdraget ska utföras, att det finns målkonflikter och oklarhet kring Almis marknadskompletterande roll, att Almis uppdrag har fått genomslag i styrningen av Almis dotterbolag och i hur de utför uppdraget samt att Almis redovisning är otydlig och inkonsekvent vilket medför att regeringen inte får information om variationer i Almis verksamhet. Regeringen planerar en översyn av Almis uppdragsmål, vilket även kan påverka bolagets återrapporteringskrav, och avser att beakta Riksrevisionens iakttagelser i det arbetet. Gällande Riksrevisionens uppfattning att behoven av marknadskompletterande lån bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv finns befintliga analyser som delvis berör området. Regeringen bedömer dock att det, parallellt med översynen av uppdragsmålen, kan finnas skäl att överväga om befintliga analyser behöver kompletteras. Genom denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

 • Hemleveranser från Systembolaget blir permanent tjänst

  Avtalet mellan Systembolaget och staten och uppdateras. Genom detta möjliggörs att den försöksverksamhet som idag finns med hemkörning av alkoholhaltiga drycker blir en del av ordinarie verksamhet.