Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 SOU 2014:11

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en oberoende vetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport.
Syftet med rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor
som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition