Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

KÄRNAVFALL - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet SOU 2004:120

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport från ett seminarium tillägnat Camilla Odhnoff, Stockholm 22 oktober 2002. Camilla-seminariet genomfördes den 22 oktober 2002, i Stockholm, kort tid efter det att Camilla Odhnoff hade avslutat sitt arbete som ordförande i KASAM. Det har gått en tid sedan dess men de frågor som belystes vid detta tillfälle är fortfarande i hög grad aktuella. Med denna rapport blir de i denna belysning dessutom tillgängliga för en vidare krets av intresserade läsare. I seminariet deltog många av Camillas arbetskamrater och vänner inom kärnavfallsområdet. Bland föreläsarna fanns tidigare och nuvarande ledamöter i KASAM samt företrädare för myndigheterna, industrin och kommunerna, som varit och är berörda av kärnavfallsfrågan. Dokumentationen i denna rapport är baserad på föredragshållarnas muntliga anföranden.