Skrivelse från Statsrådsberedningen

Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen Skr. 2013/14:29

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrivelse redogör regeringen för den nya inriktning som EU:s strategi för Östersjöregionen har fått genom den översyn som avslutades i februari 2013. Regeringen redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att de mål som EU har antagit för EU:s strategi för Östersjöregionen ska nås. Regeringen redogör också för några av de resultat som strategin har gett sedan den antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

I skrivelsen redovisas också hur regeringen har organiserat sitt arbete för att leda, underlätta och stödja genomförandet av strategin i Sverige.