Proposition från Finansdepartementet

Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen Prop. 2014/15:79

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Därutöver föreslår regeringen vissa andra ändringar i lagen som syftar till att främja ett ökat vidareutnyttjande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)