Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Samling för skolan U2018/00761/S

Publicerad

Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Ladda ner:

Förslagen innebär följande:

• Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan
ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på
sina skolenheter.

• Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs.

• Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar
som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas.

• Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller
längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Vissa bestämmelser föreslås dock tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samling för skolan

    Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (1 st)

  • Samling för skolan

    Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).