Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Genomförande av Seveso III-direktivet

Publicerad · Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vissa ändringar föreslås också i miljöbalken, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt plan- och bygglagen (2010:900).

Ladda ner:

Genom lagändringarna genomförs det så kallade Seveso III-direktivet. Direktivets och lagstiftningens syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.

Nu föreslagna ändringar innebär bland annat att endast länsstyrelsen ska ha det operativa tillsynsansvaret över så kallad Sevesoverksamheter, något som i praktiken redan gäller i dag. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att få meddela föreskrifter om tillsynen föreslås bli mer generellt. Det ska vidare vara möjligt att ta ut särskilda avgifter för tillsynen. Genom ändringar i miljöbalken blir det tydligare för den berörda allmänheten, berörda organisationer och myndigheter när ett miljöprövningsärende avser en Sevesoverksamhet. Sevesoverksamheter föreslås vidare utgöra sådana farliga verksamheter som regleras i lagen om skydd mot olyckor, utan någon föregående prövning av länsstyrelsen. Härigenom kommer vissa strängare bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor att undantagslöst gälla för Sevesoverksamheterna i förhållande till verksamhetsutövarna, berörda myndigheter och kommuner. I plan- och bygglagen föreslås tydliggörande bestämmelser om detaljplanläggning som rör Sevesoverksamheter och byggnadsverk i närheten av sådana verksamheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av Seveso III-direktivet

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vissa ändringar föreslås också i miljöbalken, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt plan- och bygglagen (2010:900).

Proposition (1 st)